Aneks I Naloga supervizora od 24. listopada 2008. godine kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.
U Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, broj: 17/08, u članku 1.6 iza riječi: “Distrikt” dodaju se riječi “u sukladnosti sa Izbornim zakonom BiH”.
Članak 2.
U članku 2.1, stavak (1) mijenja se i glasi:
“(1) Organi nadležni za provođenje izbora su :
a) Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu; Središnje izborno povjerenstvo BiH) u sukladnosti sa Izbornim zakonom BiH,
b) Izborna povjerenstva Distrikta i
c) birački odbori.”
Članak 3.
U članku 2.2, stavak (2), riječi: “Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Središnje izborno povjerenstvo BiH)” zamjenjuju se riječima: “Središnjeg izbornog povjerenstva BiH”.
Članak 4.
U članku 2.4, u točki 2. iza riječi: “zakona” dodaje se zarez (,) i riječi: “a u sukladnosti sa Izbornim zakonom BiH”.
Točka 3. se briše.
Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. postaju točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.
Članak 5.
U članku 4.2, stavak (2), zarez (,) i riječi: “preko Izbornog povjerenstva Distrikta” se brišu, a iza riječi: “BiH” dodaju se riječi: “u sukladnosti sa Izbornim zakonom BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije