Nalog supervizora kojim se imenuje gospođa Ljiljana Orendi za člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta i novčano kažnjavaju zastupnici Skupštine Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Posebno ističući ovlasti supervizora koje su date stavkom 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. ožujka 1998. godine koji navodi u određenom dijelu da „supervizor (…) u Brčkom ima ovlasti koje su istovjetne ovlastima koje su date visokom predstavniku Bonskom konferencijom u prosincu 1997. godine, uključujući ovlast da razriješi sa dužnosti bilo kog javnog zvaničnika za koga supervizor smatra da ne surađuje na odgovarajući način sa njegovim nastojanjima da ostvari poštivanje Daytonskog mirovnog sporazuma, da ojača demokratske institucije u ovoj oblasti i da oživi lokalnu privredu“; i konstatirajući da stavak XI.2 zaključaka Bonske konferencije o provedbi mira koja je održana 09. i 10. prosinca 1997. godine propisuje da visoki predstavnik (i stoga, sukladno stavku 24 Dopusnke odluke, i supervizor) može da izda “obvezujuće odluke, kada on procijeni da je to neophodno… (koje) mogu da sadrže mjere protiv osoba koje obavljaju javnu službu“;
Nadalje konstatirajući ovlasti supervizora date mu stavkom 9 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine i koji navodi u određenom dijelu da „kod svih naknadnih izbora u Distriktu, izborna pravila i pravo na glasovanje uspostavljeno Statutom Distrikta u sukladnosti su (koliko supervizor misli da treba da budu) sa relevantnim zakonima i propisima koji reguliraju izbore, a supervizor određuje način nadziranja naknadnih izbora“;
Pozivajući se na Izborni zakon Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 i 33/08) i Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 17/08) (dalje u tekstu: “Izborni zakon Brčko Distrikta”) koji uređuje postupak izbora i sastav Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta;
Podsjećajući na moj Nalog supervizora od 18. srpnja 2008. o Izbornom povjerenstvu Brčko Distrikta i kojim se Skupštini Brčko Distrikta nalaže da imenuje nove članove Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta, u kojem se izrijekom konstatira da se izbornim zakonima i Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta i Odlukom o kriterijima za određivanje broja članova Izbornog povjerenstva koju je donijelo Središnje izborno povjerenstvo 08. svibnja 2008. propisuje da se Izborno povjerenstvo Brčko Distrikta proširi za dva člana tako da broji ukupno sedam članova;
Napominjući da me je stalno odlaganje rješavanja radnog statusa članova Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta i imenovanja novih članova već primoralo da interveniram u ovom procesu putem mog Naloga supervizora od 18. srpnja 2008. i mog pisma od 20. kolovoza 2008. u kojem sam naložio zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta da imenuju dva nova člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta najkasnije do 31. kolovoza 2008. godine;
Uvažavajući trud Povjerenstva za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetnog povjerenstva koji je uložilo u intervjuiranje kandidata koji su se prijavili na pozicije članova Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta i konstatirajući da je gorepomenuto povjerenstvo osiguralo dovoljan broj u potpunosti kvalificiranih kandidata Skupštini Brčko Distrikta od kojih su mogli izabrati i imenovati dva nova člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta koji bi odražavali sastav stanovništva Brčko Distrikta sukladno Statutu Brčko Distrikta i Ustavu Bosne i Hercegovine koji u preambuli definiraju Bosnu i Hercegovinu kao državu koja se sastoji od: „Bošnjaka, Hrvata i Srba (..) kao konstitutivnih naroda (u zajednici sa ostalima)“;
Izražavajući žaljenje što su od kada je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine odbilo da da suglasnost na imenovanje predloženih članova Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta u lipnju 2007. godine, zastupnici Skupštine Brčko Distrikta na očigledan način propustili da postupe sukladno zakonima, odlukama Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, mojim Nalogom supervizora od 18. srpnja 2008. godine i mojim pismom od 20. kolovoza 2008. godine;
Bez obzira na moj Nalog supervizora od 18. srpnja 2008. godine i unatoč tome što je održala dvije redovite sjednice i dvije izvanredne sjednice o značajnom trošku poreskih obveznika Distrikta, Skupština Brčko Distrikta je samo uspjela da se složi i imenuje jednog člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta i suprotno Zakonu, mom Nalogu supervizora od 18. srpnja 2008. godine i mom pismu od 20. kolovoza 2008. godine, je kolektivno odlučila bez i jednog glasa protiv da ponovno počne postupak odabira drugog kandidata, time dovodeći u pitanje integritet čitavog izbornog procesa i sastava Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta koji je propisan zakonom.
Smatrajući da bicse potpunim pridržavanjem standarda ponašanja od strane svih javnih zvaničnika u Distriktu uključujući, ali ne ograničavajući se na zastupnike Skupštine Brčko distrikta, trebalo da pruže najbolje moguće usluge stanovnicima Distrikta i da sačuva povjerenje javnosti i političku stabilnost u Distriktu;
Nakon što sam zaključio da su svojim postupanjem zastupnici Skupštine Brčko Distrikta pokazali sramotno zanemarivanje Statuta Brčko Distrikta, zakona Brčko Distrikta i mojih Naloga, kao i integriteta izbornog procesa i poreskih obveznika Distrikta čiji je mukotrpno zarađen novac protraćen održavanjem četiri sjednice Skupštine koje su se završile nazakonitim aktom;
Smatrajući za neophodno da ispravim propust Skupštine i riješim pitanje imenovanja za Izborno povjerenstvo Brčko Distrikta na način kojim će se omogućiti propisno i zakonito održavanje izbora u Distriktu 05. listopada 2008. godine;
Imajući u vidu odgovornost Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta u pripremi i rukovođenju organiziranjem izbornog procesa i smatrajući da bi dva dodatna člana jedino sudjelovanjem u predstojećim izborima stekla odgovarajuće iskustvo kako bi se osigurao minimum konitinuiteta za buduće Izborno povjerenstvo Brčko Distrikta;
Konstatirajući da gospođa Ljiljana Orendi, koja se prijavila na mjesto člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta, ispunjava navedene uvjete i da je uspješno prošla postupak odabira kandidata koji je sprovelo Povjerenstvo za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetno povjerenstvo Skupštine Brčko Distrikta, da je na konačnoj listi kandidata koji su uspješno obavili razgovor zauzela treću, a u svojstvu predstavnika iz reda Ostalih prvu poziciju.
Nakon što sam stoga odlučio da riješim ovo pitanje putem Naloga supervizora sa ciljem da se Izbornom povjerenstvu Brčko Distrikta omogući da propisno pripremi i provede predstojeće izbore u svom punom sastavu;
Izražavajući nespremnost da u demokratskom društvu koje je uređeno vladavinom prava građani i institucije Brčko Distrikta moraju da trpe bilo koju štetu zbog namjernog propusta da se ispune zahtjevi propisani zakonom;
Stoga sam nadalje odlučio da je neophodno da zastupnike Skupštine Brčko Distrikta smatram odgovornim za njihovo postupanje;
Ovim putem nalažem:

Imenovanje sedmog člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta

1. Ovim putem se gospođa Ljiljana Orendi imenuje za člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta.
2. Ovo imenovanje stupa na snagu od dana izdavanja ovog Naloga supervizora od 12:00 sati.
3. Gospođa Ljiljana Orendi preuzet će dužnost sukladno uvjetima i svim pravima i odgovornostima kao da je imenovana sukladno članku 2.2 Izbornog zakona Brčko Distrikta. Svi zakoni i propisi koji se odnose na članove Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta odnosit će se na gospođu Ljiljanu Orendi tijekom njezinog mandata.

Novčanu kaznu za nepropisno ponašanje
4. Svi zastupnici u sadašnjem sazivu Skupštine Brčko Distrikta se ovim putem novčano kažnjavaju ukupnim neto iznosom od 800 (osam stotina) KM nakon obračunatog poreza i drugih odbitaka i taj iznos približno odražava štetu koju je njihovo postupanje nanijelo Distriktu.
5. Direkcija za financije Brčko Distrikta će odbiti iznos iz gorenavedenog stavka 4 od naknada za rad koje bi trebalo da se isplate za rujan 2008. godine za svakog zastupnika.
6. Odredbe stavaka 4, 5 i 7 ovog Naloga supervizora se ne odnose na naknadu za rad zastupnika koji redovito izdvajaju iznos od najmanje 800 KM od svoje naknade za rad za neki dobrotvorni fond. Bilo koji zastupnik koji ispunjava ovaj kriterij i koji u roku od narednih osam (8) dana dostavi Uredu za provedbu Konačne odluke za Brčko potvrđene informacije, dokaze ili izjave dobrotvornog fonda ili korisnika, bit će oslobođen novčane kazne iz stavka 4 ovog Naloga.
7. Ukupan iznos svih odbitaka prebacit će se Odjelu za zdravstvo, Pododjelu za socijalnu zaštitu u svrhu kupovine opreme isključivo za potrebe Dnevnog centra za boravak djece sa posebnim potrebama Brčko Distrikta.
8. Odjel za zdravstvo će redovito podnositi izvješća supervizoru za Brčko o uporabi i utrošku sredstava koja se prebacuju u svrhu određenu ovim Nalogom.
9. Pored toga sadašnjim zastupnicima Brčkog bit će zabranjeno da koriste financijska sredstva iz skupštinsklih fondova za reprezentaziju, tj. sredstva za poklone, obroke, pića ili bilo koje druge troškove reprezentacije do kraja sadašnjeg mandata.
10. Bez obzira na novčanu kaznu koja se nameće članovima Skupštine Brčko Distrikta stavcima 4 i 5 ovog naloga, zastupnici će nastaviti marljivo obavljati sve svoje dužnosti kao članovi Skupštine Brčko Distrikta. Ako bilo tko od zastupnika Skupštine Brčko Distrikta koji je novčano kažnjen putem ovog Naloga, na bilo koji način, odstupi od svojih stalnih obveza sukladno ovom stavku, predsjednik Skupštine Brčko Distrikta će me izvijestiti u pisanoj formi usljed čega mogu poduzeti dalje mjere.

Završne odredbe
11. Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
12. Kako bi se otklonila svaka sumnja, odredbe ovog Naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na zakonske propise i pravne akte koji nisu sukladni ovom Nalogu u mjeri u kojoj je potrebno da bi ovaj Nalog u potpunosti bio primijenjen.
13. Ovaj Nalog supervizora će se bez odlaganja objaviti u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici Distrikta poduzet će sve neophodne mjere da osiguraju da se ovaj nalog dosljedno i u potpunosti provede. Bilo tko tko ne učini sve što je neophodno u ovom smislu bit će smatran osobno odgovornim za taj propust.
14. Ovaj Nalog supervizora objavljuje se i na engleskom i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije