Nalog supervizora o zaštiti slobode vjeroispovjesti u svezi sa održavanjem nastave vjeronauka i radnim statusom vjeroučitelja u javnim školama Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavom 11. Aneksa Konačne odluke od 19. kolovoza 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;
Podsjećajući da se člankom II, stavkom (3) (g) Ustava Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i Aneks 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir, uspostavljaju sloboda misli, savjesti i vjere kao osnovna prava i da se njime ne utvrđuje nijedna zvanična vjera ili vjere Bosne i Hercegovine, koja je zvanično sekularna država sastavljena od tri konstitutivna naroda i ostalih;
Izražavajući zabrinutost zbog opće tendencije koja se pojavila u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Brčko Distriktu, prema kojoj su sati vjeronauka, koji se nude kao fakultativan predmet u javnim školama, iz više razloga u sve većoj mjeri poprimili karakter obveznog predmeta, što se može primijetiti po gotovo stoprocentnoj stopi pohađanja nastave u Brčko Distriktu koja se inače zasniva na dobrovoljnom prisustvu .
Nadalje izražavajući zabrinutost što se osiguravanjem novca poreskih obveznika i osiguravanjem prostorija javnih škola Distrikta bez plaćanja naknade u svrhu održavanja nastave vjeronauka samo za određene vjerske zajednice, u trenutačnom načinu održavanja nastave vjeronauka zapravo postiže efekt da se tim određenim vjerskim zajednicama pridaju obilježja zvaničnih vjera, čime se druge vjerske zajednice ili oni koji ne prakticiraju ili se ne pridržavaju vjerskih običaja isključuju i nanosi im se šteta na način koji se može smatrati diskriminatornim te se kao takav može zakonski i ustavno osporiti i koji može dovesti u pitanje slobodu vjeroispovjesti i savjesti u Brčko Distriktu;
Izražavajući dodatnu zabrinutost zbog činjenice da trenutačni način održavanja nastave vjeronauka ima potencijal da stvori financijsku i političku ovisnost između vlasti i određenih vjerskih zajednica što potom može da dovede do mogućeg podređenog položaja jednih u odnosu na druge, što je na štetu i jednih i drugih;
Izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog vjerodostojnih izvješća iz drugih školskih sustava u Bosni i Hercegovini da je izbor učenika koji se tiče učešća u nastavi vjeronauka, pri upisu u srednje škole i računanje ocjena u prosječnu ocjenu učenika postalo osnov za diskriminaciju onih koji ne sudjeluju u toj nastavi;
Izražavajući riješenost da spriječim uspostavu takve diskriminacije u Brčko Distriktu;
Izražavajući zahvalnost što su mi predstavnici tri najveće vjerske zajednice u Brčko Distriktu skrenuli pozornost na potrebu da se status vjeroučitelja i vjeronauka u javnim školama Brčko Distrikta preciznije definira, te da bi to definiranje trebalo dovesti do poboljšanja u održavanju fakultativne nastave vjeronauka;
Izražavajući uvjerenost da su vjerske zajednice i vjeroučitelji u Brčko Distriktu posvećeni promoviranju i njegovanju multietničkog karaktera Distrikta te da su svjesni svoje odgovornosti da nauče učenike da prihvate i poštuju sve vjere i one koji ne prakticiraju ili se ne pridržavaju vjerskih običaja u duhu tolerancije i pomirenja;
Uvažavajući činjenicu da je Bosna i Hercegovina putem Temeljnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete stolice i njegovog dodatnog protokola i putem Osnovnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Bosne i Hercegovine, oba izdata u Službenom listu Bosne i Hercegovine pod brojevima 10/07 i 06/08 tim redom, prihvatila obveze da osigura i regulira održavanje nastave vjeronauka u javnim školama;
Smatrajući da bi zbog nepostojanja sporazuma sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, a u svrhu ovog naloga supervizora, po analogiji također trebalo primijeniti relevantne odredbe pomenutih ugovora koje se odnose na vjeroučitelje Islama i vjeronauku o Islamu kao fakultativnom predmetu u Brčko Distriktu;
Pozivajući se na Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini objavljenom u Službenom listu Bosne i Hercegovine br. 18/03 i na Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 10/08 koji ne sadrži nikakve posebne odredbe o vjeroučiteljima;
Pozivajući se također na prava i slobode navedene u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njezine protokole koje je Bosna i Hercegovina ratificirala 12. srpnja 2002. godine, koji se neposredno primjenjuju u Bosni i Hercegovini i imaju prioritet u odnosu na sve druge zakone, u sukladnosti sa člankom II, stavkom (2) Ustava Bosne i Hercegovine;
Imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima odnosno o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Deklaraciju o pravima lica koja pripadaju nacionalnoj, etničkoj, vjerskoj i jezičkoj manjini, kao i druge instrumente ljudskih prava koji su izvor inspiracije sadržan u preambuli Ustava Bosne i Hercegovine;
Nadalje imajući u vidu Smjernice iz Toleda o učenju o vjerama i vjerovanjima u javnim školama koje je pripremilo Savjetodavno vijeće eksperata za slobodu vjeroispovjesti i vjerovanja ureda Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) (ISBN 83-60190-48-8), koje služe kao izvorna uputstva za zemlje članice OESS-a kao što je Bosna i Hercegovina u doprinosu većem razumijevanju narastajuće vjerske raznolikosti u svijetu i sve većem prisustvu religije u javnoj sferi života;
Sa ciljem da se osigura sloboda vjeroispovijesti i savjesti u Distriktu; ispoštuju gorepomenuti sporazumi na način koji je sukladan Ustavu Bosne i Hercegovine, Odlukama Arbitražnog tribunala, Statutu Brčko Distrikta i odgovarajućim državnim i zakonima Distrikta; da se regulira status vjeroučitelja sukladno gorepomenutom; da se poboljša način na koji se održava nastava vjeronauke u javnim školama tako da ona bude uistinu fakultativna koliko je to moguće;
Konstatirajući da je 01. rujna 1993. godine Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, a u članku 14. stavku (1) Konvencije se navodi da će „strane ugovornice poštivati pravo djeteta na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovjesti” i da Brčko Distrikt, kao multietnička, demokratska jedinica lokalne samouprave i kao institucija Bosne i Hercegovine, ima istu obvezu da zadrži neutralan stav i da njeguje toleranciju i poštivanje prema djeci u istoj mjeri kao i prema odraslima;
Posebno ističući da je nastava vjeronauka strogo fakultativna i da se temelji na slobodnoj volji roditelja ili zakonskih staratelja učenika i da ne smije biti nikakve prisile, neposredne ili posredne, usmjerene ka roditeljima pri izražavanju njihove slobodne volje;
Izražavajući zabrinutost zbog činjenice da se fakultativni sati vjeronauka održavaju usred redovne nastave, a odgovarajuća alternativa nije ponuđena, te bi ta činjenica mogla u velikoj mjeri imati utjecaj na izbor roditelja ili zakonskih staratelja glede njihovog izbora u svezi sa fakultativnom nastavom vjeronauke;
Podsjećajući da se gorepomenutim ugovorima propisuje da su vjeroučitelji punopravni članovi nastavnog osoblja i da bi trebali imati isti status, prava i obveze kao i bilo koji drugi nastavnik zaposlen u javnim školama Brčko Distrikta sukladno zakonu, te da se time zahtijevaju iste stručne i obrazovne kvalifikacije;
Konstatirajući da postoji nesrazmjera u opsegu posla nekih vjeroučitelja između broja nastavnih sati propisanih zakonom i pedagoškim standardima i normama i prosječnog broja nastavnih sati koje vjeroučitelji uistinu održe, te da bi zbog toga možda bila neophodna korekcija broja vjeroučitelja zaposlenih u školama Brčko Distrikta;
Nakon konzultacija sa predstavnicima vjerskih zajednica i političkim liderima u Brčko Distriktu kao i relevantnim međunarodnim organizacijama;

Stoga nalažem sljedeće:

1. Vjeroučitelji svih vjeroispovijesti sa kanonskim mandatom nadležnih vjerskih organa u Bosni i Hercegovini, imaju isti status, prava i obveze u javnim školama Brčko Distrikta kao i bilo koji drugi nastavnik sukladno zakonima Brčko Distrikta.
2. Broj vjeroučitelja koji će biti zaposleni u javnim školama Brčko Distrikta na neodređeno vrijeme izračunava se na osnovu broja sati vjeronauka koji će biti održani i broja radnih sati utvrđenih zakonom i pedagoškim standardima i normama za sve nastavnike.
3. U slučaju da ne postoji dovoljan broj vjeroučitelja koji posjeduju neophodno fakultetsko obrazovanje, nastavnici koji ispunjavaju sve druge uvjete mogu biti uzeti u razmatranje da budu zaposleni na neodređeno vrijeme ukoliko su najmanje tri godine uzastopce bili zaposleni u Brčko Distriktu kao vjeroučitelji. Oni moraju steći fakultetsko obrazovanje u periodu od pet (5) godina od dana kada ovaj nalog supervizora stupi na snagu, u suprotnom primjenivat će se članak 148, stavak (3) Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.
4. Vjeroučitelji, koji istodobno obavljaju dužnost svećenika ili imama u svojim vjerskim zajednicama i koji zbog toga ne mogu raditi kao nastavnici sa punim fondom časova, bit će zapošljavani samo na rad s nepunim radnim vremenom
5. Vjeroučitelji ne mogu biti direktori ili zamjenici direktora javnih škola.
6. Pedagoška institucija Brčko Distrikta će se konzultirati sa vjerskim zajednicama kako bi vodili računa o i unaprijedili pedagoško znanje, vještine i stručnost vjeroučitelja.
7. U javnim školama se ne mogu obavljati vjerski obredi, a vjerska obilježja mogu biti istaknuta samo tijekom sata i u prostorijama koje se koriste za održavanje nastave vjeronauka, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
8. Nastava vjeronauka u javnim školama neće trajati duže od jednog sata po odjeljenju tijekom jednog tjedna.
9. Ukoliko i sve dok se ne uvede sekularni predmet kao izborna alternativa fakultativnoj nastavi vjeronauka, primjenjivat će se sljedeća ograničenja:
a. Nijedna ocjena iz vjeronauke neće se računati u prosječnu ocjenu učenika.
b. Fakultativna nastava vjeronauke će isključivo biti u ponudi samo kao prvi ili poslednji sat smjene ili nastave za razred, a direktori škola će uzeti u obzir želje nastavnika i roditelja pri određivanju kada će ti sati biti održavani.
10. Do 01. lipnja svake godine, direktori matičnih škola će pismenim putem izvijestiti roditelje ili zakonske staratelje učenika da će se nastava vjeronauka održavati tijekom naredne školske godine, da je prijavljivanje za nastavu dobrovoljno kao i da neprijavljivanje za nastavu neće imati negativne posljedice po učenike. Roditelji će najkasnije do 30. lipnja odgovoriti pismenim putem i izraziti svoju volju za sljedeću školsku godinu.
11. Institucije Brčko Distrikta poduzet će sve neophodnje mjere kako bi osigurale provedbu ovog naloga supervizora.
12. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
13. Ovaj nalog supervizora objavljuje se u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije