Nalog supervizora kojim se gospodin Đorđe Popović smjenjuje sa dužnosti u Policiji Brčko Distrikta

Koristeći se ovlastima koje su supervizoru za Brčko date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”) i ovlastima koje su supervizoru za Brčko date prethodnim odlukama Tribunala za Brčko, čije odredbe su uključene u Konačnu odluku;
Imajući posebice u vidu ovlasti supervizora predviđene u stavku 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. ožujka 1998. godine, a koji u odgovarajućem dijelu glasi da „supervizor … u oblasti Brčkog ima ovlasti jednake onim koje su, prema Bonskoj konferenciji od prosinca 1997. godine, date visokom predstavniku, uključivši pravo da smijeni bilo koju zvaničnu osobu koja, po mišljenju supervizora, neadekvatno surađuje sa njegovim naporima da osigura poštivanje Daytonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizira lokalno gospodarstvo”;
Podsjećajući na stavak DžI.2 Zaključaka Bonske konferencije o provedbi mira održane 9. i 10. prosinca 1997. godine, kojim se predviđa da visoki predstavnik (a stoga, shodno stavku 24 Dopunske odluke, supervizor) može donositi „obvezujuće odluke, kad on smatra za neophodno … (koje) mogu uključivati aktivnosti protiv osoba koje obavljaju javnu službu”;
Nadalje podsjećajući na stavak X.4 Aneksa Deklaracije Vijeća za provedbu mira donesenog u Madridu 16. prosinca 1998. godine, kojim se potvrđuje da se osobama kojima visoki predstavnik (a time i supervizor) zabrani vršenje javnih funkcija “može također zabraniti da se do daljnjeg kandidiraju na izborima i da vrše bilo koju drugu izbornu ili imenovanu funkciju i funkciju u političkim strankama”;
Imajući u vidu presudni značaj koji je Tribunal za Brčko dao uspostavljanju profesionalne, odgovorne, multietničke i demokratski orijentirane policije u Brčko Distriktu;
Ističući značaj podržavanja najviših standarda profesionalnosti i nepristrasnosti u Policiji Brčko Distrikta, a posebice među njezinim visokim rukovoditeljima, koji su ključni za poboljšanje povjerenja građana u Policiju Brčko Distrikta kao multietničku instituciju koja zaslužuje povjerenje svih stanovnika Brčko Distrikta, kako je propisano Konačnom odlukom;
Imajući u vidu da je Disciplinsko povjerenstvo uspjelo da utvrdi da su postojale čvrste osnove za prestanak radnog odnosa gospodina Popovića;
Uvažavajući da su u dva rješenja koja je Žalbeno povjerenstvo donijelo u svezi sa odlukom Disciplinskog povjerenstva o prestanku radnog odnosa gospodina Popovića navedeni određeni proceduralni propusti u radu Disciplinskog povjerenstva;
Imajući posebice u vidu da je u rješenju Žalbenog povjerenstva u svezi sa disciplinskim postupkom u kojem se iznose propusti Disciplinskog povjerenstva u primjeni odredaba postupka navedeno da se “Vijeće nije upuštalo u ocjenu utemeljenosti ostalih žalbenih navoda smatrajući iste bespredmetnim…”;
Izražavajući zahvalnost i Disciplinskom povjerenstvu i Žalbenom povjerenstvu za marljivo obavljanje njihovih zakonskih dužnosti;
Izražavajući uvjerenje da je suština odluke Disciplinskog povjerenstva dobro utemeljena kako je navedeno u mom priopćenju za javnost od 21. prosinca 2007. godine;
Izražavajući bojazan da bi dugotrajnim procesom ispravljanja proceduralnih propusta bila nanesena dodatna šteta moralu i radu Policije distrikta Brčko tijekom postupka;
Izražavajući nadalje zabrinutost zbog potkrijepljenih izvješća o kršenju službenih dužnosti od strane gospodina Popovića, njegovoj neprofesionalnosti, njegovom neadekvatnom radu u službi, političkom zastrašivanju i pokušajima da naruši autoritet šefa Policije u Brčkom putem utjecaja na pripadnike Policije Brčko Distrikta te time nanese štetu i Policiji kao instituciji u cijelosti;
Izražavajući žaljenje zbog toga što se postupanjem i ponašanjem gospodina Popovića podrivaju nastojanja da se ispoštuje Daytonski sporazum i ojačaju demokratske institucije i vladavina prava u Brčko Distriktu;
Smatrajući da postupanje gospodina Popovića, tijekom dužeg vremenskog perioda, jasno predstavlja obrazac djelovanja kojim je nanesena velika šteta ugledu i radu Policije Brčko Distrikta, što iziskuje prekid njegovog ugovora i njegovo smjenjivanje sa dužnosti u Policiji Brčko Distrikta.
Stoga ovim putem nalažem sljedeće:

1. Gospodin Đorđe Popović se ovim putem razrješava svih dužnosti koje obavlja u Policiji Distrikta. Smjesta mu prestaju sva prava na ostvarivanje naknade ili drugih primanja koja proizilaze iz njegovog zaposlenja na navedenim dužnostima.
2. Gospodinu Đorđu Popoviću se trajno zabranjuje da obavlja bilo kakvu dužnost u Policiji Brčko Distrikta. Njemu se nadalje zabranjuje da bude postavljen na dužnost na teritoriju Brčko Distrikta i da ima bilo kakvu nadzornu, upravnu ili operativnu nadležnost za pitanja koja se odnose na Brčko Distrikt, ukoliko se zaposli u bilo kom drugom organu policije ili drugoj civilnoj ili vojnoj javnoj službi sigurnosti. Ova zabrana se primjenjuje bez obzira na to da li relevantna javna služba sigurnosti zakonito obavlja rad na teritoriju Distrikta ili izvan nje; bez obzira da li je to agencija kojom upravlja država ili Brčko Distrikt, tj. kojom se upravlja pod okriljem države ili Brčko Distrikta; bez obzira da li relevantna javna služba sigurnosti postoji na dan donošenja ovog naloga supervizora ili ne;
3. Gospodinu Đorđu Popoviću se zabranjuje obavljanje bilo koje dužnosti u bilo kojoj drugoj javnoj instituciji Brčko Distrikta, bilo da je ta dužnost službena ili ne, izborna, dužnost na koju se imenuje ili neka druga dužnost po bilo kom drugom osnovu. Također mu se zabranjuje ulazak u prostorije javnih institucija Brčko Distrikta u koje je pristup dozvoljen samo službenim osobama.
4. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u sukladnosti sa njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti proveden.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji.
6. Ovaj nalog supervizora će bez odgode biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Distriktu poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da on bude u potpunosti proveden.
7. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju proturječnosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

Razlozi za smjenjivanje sa dužnosti:
A. Gospodin Popović je nanio veliku štetu ugledu i pravilnom radu Policije Brčko Distrikta. Počinio je teže povrede javnog reda i mira, prekršio Etički kodeks službenika Policije i redovito se neprijateljski i uvredljivo ponašao prema svojim kolegama i građanima. Također je postupao prema kontinuiranom obrascu neprofesionalnog ponašanja u pokušaju da se naruši autoritet šefa Policije u Brčkom.
B. Gospodin Popović je počinio brojne, teže povrede dužnosti time što je podnosio lažna izvješća, pokušavao navesti kolegu da lažno svjedoči i zlouporabio bolovanje i druga pravila u svezi radnog odnosa kako bi izbjegao svoje profesionalne obveze.
C. Gospodin Popović je, svojim postupanjem i nepostupanjem, namjerno ometao istragu disciplinskih optužbi i disciplinskih postupaka pokrenutih protiv njega.
D. Gospodin Popović je koristio ili je namjeravao koristiti svoje veze sa političkim i sudskim vlastima kako bi na neprimjeren način utjecao na disciplinske postupke pokrenute protiv njega.
E. Strane sigurnosne i obavještajne službe su u korist gospodina Popovića pokušale utjecati na odluke šefa Policije Brčko Distrikta u svezi disciplinskih postupaka protiv gospodina Popovića.
F. Neprimjerenim uplitanjem gospodina Popovića u disciplinski postupak efektivno se sprječava primjena sankcija predviđenih zakonom.
G. Postupanje i ponašanje gospodina Popovića podriva nastojanja da se ispoštuje Daytonski sporazum i ojačaju demokratske institucije i vladavina prava u Brčko Distriktu.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije