Nalog supervizora o naselju Ilićka

Koristeći se ovlastima koje su supervizoru za Brčko date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”) i ovlastima koje su supervizoru za Brčko date prethodnim odlukama Tribunala za Brčko, čije odredbe su uključene u Konačnu odluku;
Imajući posebice u vidu ovlasti supervizora u glede javne imovine predviđene u stavku 12 Aneksa Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog od 18. kolovoza 1999. godine, kojim se predviđa da se javnom imovinom u Distriktu ne smije raspolagati, osim ukoliko je to sukladno zakonu i uz odobrenje supervizora;
Podsjećajući na stavak XI.2 Zaključaka Bonske konferencije o provedbi mira održane 9. i 10. prosinca 1997. godine, kojim se predviđa da visoki predstavnik (a stoga, shodno stavku 24 Dopunske odluke, supervizor) može donositi „obvezujuće odluke, kad on smatra za neophodno”;
Uzimajući u obzir da je supervizor Robert W. Farrand inicirao dodjelu parcela raseljenim osobama, izbjeglicama i povratnicima svih narodnosti u svom pismu upućenom tadašnjem gradonačelniku Siniši Kisiću od 2. svibnja 2000. godine; Odluku Skupštine Brčko Distrikta o usvajanju plana dodjele parcela od 16. svibnja 2000. godine; Odluku gradonačelnika o kriterijima i standardima za dodjelu parcela izbjeglicama i raseljenim osobama i povratnicima od 12. rujna 2000. godine; Javni natječaj za dodjelu 300 građevinskih parcela na lokaciji Ilićka i rad Povjerenstva za implementaciju natječaja koja je imenovana 20. listopada 2000. godine; i 1257 ugovora zaključenih tijekom 2001., 2002. i 2003. godine;
Izražavajući žaljenje zbog toga što su navedeni ugovori pripremljeni na način kojim se ostavlja previše nejasnoća i pravnih nesigurnosti i zbog toga što je naročito odredba da korisnici ovih parcela ne mogu istima raspolagati u periodu od 10 godina nakon zaključivanja ugovora stvorila smetnje u korištenju njihove imovine i gospodarskom razvoju;
Uviđajući da su zbog ovoga mnogi korisnici otuđili parcele koje su im dodijeljene, suprotno odredbama zaključenih ugovora, te da je tako stvorena pravna nesigurnost glede imovinskih odnosa;
Također uviđajući da je ova pravna nesigurnost spriječila korisnike nepokretnosti na lokaciji Ilićka da grade ili završe izgradnju svojih stanova i, suprotno prvobitnoj namjeri supervizora, stvorila smetnje žiteljima Ilićke da unaprijede svoju imovinu i time urede svoju mjesnu zajednicu;
Uviđajući nadalje potrebu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji Ilićka prije no što ovo za nekoliko godina postane akutni pravni problem;
Sa namjerom poticanja pravne sigurnosti, a time promoviranja ekonomskog prosperiteta u Brčko Distriktu BiH;
Podsjećajući da je dodjelu parcela inicirao supervizor te da bi stoga za najprikladniji način rješavanja ovog problema bile potrebne i mjere supervizora;
Ohrabren suglasnošću predsjednika Skupštine, dopredsjednika Skupštine, gradonačelnika i dogradonačelnika za rješavanje ovog važnog pitanja na ovaj način;
Nakon što sam izvijestio šefove zastupničkih klubova u Skupštini Brčko Distrikta o svrsi i sadržini ovog naloga supervizora;

Ovim putem
NALAŽEM

1. Od 1. siječnja 2008. godine ukida se zabrana raspolaganja parcelama dodijeljenim za izgradnju stambenih objekata u naselju Ilićka, Brčko, koja je ustanovljena shodno odluci Skupštine Brčko Distrikta br. 0-02-022-6/00 od 16. svibnja 2001. godine, br. 0-02-022-279/01 od 9. i 14. lipnja 2001. godine i shodno ugovorima koji su sa korisnicima zaključeni na temelju gorepomenutih odluka.
2. Svim korisnicima kojima su parcele u naselju Ilićka dodijeljene prema gorepomenutim odlukama Skupštine i koji su naknadno zaključili ugovore (u daljem tekstu: korisnici) daje se pravo vlasništva nad parcelom stečenom na taj način.
3. Sva raspolaganja parcelama i/ili objektima koja su izvršena suprotno odredbama ugovora koje je Vlada zaključila sa korisnicima bit će konvalidirana, a svi oni koji su na takav način stekli nepokretnosti imat će pravo da budu upisani kao vlasnici u sukladnosti sa zakonom.
4. Vlada Distrikta će odmah pokrenuti postupke kako bi korisnici mogli zakonito da budu upisani kao vlasnici i/ili suvlasnici.
5. U slučajevima bespravne gradnje primjenjuju se postupci propisani Zakonom Brčko Distrikta o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.
6. Svi javni zvaničnici, državni službenici i zaposlenici u Distriktu poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti proveden najkasnije do 31. prosinca 2008. godine.
7. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji
8. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u sukladnosti s njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti proveden.
9. Ovaj nalog supervizora će bez odgode biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
10. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju proturječnosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije