Nalog supervizora kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi dane stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog;
Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine izmijenjen putem Naloga supervizora od 02. veljače 2007. godine (u daljem tekstu “Nalog supervizora od 02. veljače”);
Nadalje podsjećajući da su sukladno stavcima 3, 4, 5 i 6 Naloga supervizora od 02. veljače različite radne skupine, imenovane od strane gradonačelnika, pripremile niz zakona i izmjena i dopuna zakona koje su neophodne kako bi bio primijenjen Nalog supervizora i izmjene i dopune Statuta donesene tim putem;
Pohvaljujući napore radnih skupina i javnih zvaničnika čija je pomoć tražena, koji su iskazali posvećenost i profesionalnost u pripremi svih nacrta zakona i izmjena i dopuna zakona u vremenskom roku propisanom u Nalogu supervizora od 02. veljače;
Nadalje konstatirajući da se Vlada konzultirala i da je tražila komentare od zastupnika iz svih političkih stranaka u Skupštini Distrikta u svezi sa nacrtima zakona o Vladi, javnoj upravi i Direkciji za financije i da na tim konzultacijama nije bilo nikakvih suštinskih primjedbi na ove nacrte;
Nakon što sam razmotrio nacrte zakona i izmjene i dopune zakona koje su pripremile radne skupine i pošto sam njima općenito zadovoljan, a uz neke manje izmjene smatram da doprinose promoviranju dobrog upravljanja;
Nakon što sam stoga odlučio, kako je predviđeno stavkom 8 Naloga supervizora od 02. veljače, da donesem sve ove zakone i izmjene i dopune zakona putem ovog Naloga supervizora, kako bi se zakoni Brčko Distrikta usuglasili sa Statutom;
Zadržavajući pravo da donesem nove promjene zakona i izmjene i dopune zakona koji se spominju u ovom Nalogu ukoliko se to pokaže kao neophodno ili korisno za učinkovito funkcioniranje institucija Distrikta;
Nakon što su mi dodatno predočene procjene određenih poteškoća sa kojima se trenutačno suočava Odbor za zaopšljavanje koji je uspostavljen sukladno Zakonu o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta, koje se ogledaju u tome da su brojne promjene u strukturi uprave Distrikta otvorile brojna upražnjena radna mjesta i nakon što sam stoga odlučio, na zahtjev Odbora za zapošljavanje, da privremeno produžim zakonski rok koji se primjenjuje na njihove postupke izbora, dopuštajući Odboru za zapošljavanje samo u ograničenom broju slučajeva dodatno vrijeme da završe poslove u svezi sa natječajima i angažiranjem;
Stoga nalažem sljedeće:
1. Zakon o Vladi Brčko Distrikta, u daljem tekstu izložen u Aneksu I ovog Naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta i istim se zamjenjuje Zakon o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04) i Zakon o članovima Vlade Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 34/04, 40/05), od kojih se svaki u potpunosti stavlja van snage.
2. Zakon o javnoj upravi Brčko Distrikta, u daljem tekstu izložen u Aneksu II ovog Naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta i istim se zamjenjuje Zakon o javnoj upravi Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 31/04), koji se ovim putem u potpunosti stavlja van snage.
3. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta, u daljem tekstu izložen u Aneksu III ovog Naloga supervizora ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.
4. Zakon od Direkciji za financije Brčko Distrikta, u daljem tekstu izložen u Aneksu IV ovog Naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.
5. Zakon o sudovima Brčko Distrikta, Zakon o Tužiteljstvu Brčko Distrikta, Zakon o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta i Zakon o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta, u daljem tekstu izloženi u aneksima V, VI, VII i VIII ovog Naloga supervizora, ovim putem se donose kao zakoni Brčko Distrikta i istima se zamjenjuju Zakon o sudovima Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 4/00, 1/01, 10/01, 5/02, 6/02), Zakon o Tužiteljstvu Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 4/00, 1/01, 5/01), Zakon o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 4/00, 1/01, 5/01) i Zakon o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 5/01), od kojih se svaki ovim putem stavlja van snage.
6. Zakoni o izmjenama i dopunama zakona koji su u daljem tekstu izloženi u aneksu IX ovog Naloga supervizora se ovim putem donose kao zakoni distrikta Brčko.
7. Uzimajući u obzir stavak 8 ovog Naloga, svi zakoni i izmjene i dopune zakona doneseni putem stavaka 1 do 6 ovog Naloga supervizora će bez odgode biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta i stupit će na snagu 8 dana od dana objavljivanja. Stavljanje zakona van snage, koje se spominje u ovom Nalogu, u svakom pojedinačnom slučaju stupit će na snagu istoga dana na koji stupaju na snagu zakoni kojima se zamjenjuju stari zakoni.
8. Međutim, kao iznimka od općeg pravila iz stavka 7 ovog naloga, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima Brčko Distrikta, pošto je to jedan od zakona kojim se vrše izmjene i dopune zakona iz aneksa IX ovog Naloga supervizora, stupit će na snagu danom donošenja ovog Naloga supervizora.
9. Skupština Brčko Distrikta može, sukladno Statutu Brčko Distrikta i Poslovniku Skupštine Distrikta, naknadno izmijeniti i dopuniti zakone i izmjene i dopune zakona donesene putem stavaka 1 do 6 ovog Naloga supervizora.
10. Gradonačelnik Brčko Distrikta će najkasnije sedam dana od datuma izdavanja ovog Naloga imenovati posebno povjerenstvo (“Povjerenstvo”) koje će razmotriti zakone i izmjene i dopune zakona donesene putem stavaka 1 do 6 ovog Naloga supervizora. Kao članovi Povjerenstva, bit će uključeni predstavnici Skupštine, Vlade i pravosuđa, a moj ured će prethodno u pisanoj formi dati odobrenje za nacrt odluke gradonačelnika kojom se imenuju ti članovi. Povjerenstvo će sačinjavati najviše devet članova. Ja također mogu u Povjerenstvo imenovati jednog ili više članova mog osoblja iz Ureda za provedbu Konačne odluke za Brčko; ovi članovi se neće brojati kao članovi u okviru maksimalnog broja od devet članova.
11. Tijekom prijelaznog perioda od četiri (4) mjeseca od datuma izdavanja ovog Naloga supervizora, Povjerenstvo će razmotriti sve zakone i izmjene i dopune zakona donesene sukladno stavcima 1 do 6 ovog Naloga supervizora i mom uredu će predložiti bilo kakve izmjene zakona koje smatra neophodnim zajedno sa njihovim obrazloženjima. Svi članovi Vlade (u smislu značenja članka 45 (1) Statuta), zastupnici u Skupštini Distrikta i suci oba suda Distrikta također pojedinačno imaju pravo predložiti takve izmjene za vrijeme ovog prijelaznog perioda. Nakon isteka prijelaznog perioda, ja ću razmotriti predložene izmjene, nakon čega mogu odlučiti da naknadnim Nalogom supervizora donesem te izmjene, ili njihove varijante, koje budem smatrao adekvatnim.
12. Vlada, gradonačelnik, šefovi Odjela, direktor Direkcije za financije i Pravosudno povjerenstvo će u roku od tri (3) mjeseca od datuma donošenja ovog Naloga supervizora, završiti sve neophodne radnje kako bi se svi relevantni podzakonski akti usuglasili sa zakonima i izmjenama i dopunama zakona donesenim putem ovog Naloga supervizora.
13. Rok od šezdeset (60) radnih dana za postupak odabira najuspješnijeg kandidata, propisan u članku 38, stavku 11 Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, ovim putem se produžava na devedeset (90) radnih dana. Ovo produženje je vremenski ograničeno na taj način da se odnosi samo na postupke zapošljavanja za koje je natječaj objavljen 01. travnja 2007. godine ili kasnije, a najkasnije 31. prosinca 2007. godine. Za sve postupke zapošljavanja za koje je konkurs objavljen prije ili nakon ovog vremenskog razdoblja primjenjuje se zakonski rok od šezdeset (60) radnih dana.
14. Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji i bit će bez odgode objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici u Brčko Distriktu poduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurali da se ovaj Nalog i zakoni i izmjene i dopune zakona koji se njime donose provode u potpunosti i na vrijeme.
15. Ovaj Nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusuglašenosti:
(a) što se tiče glavnog teksta ovog Naloga, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene; međutim
(b) što se tiče aneksa ovog Naloga i zakona i izmjena i dopuna zakona koji su priloženi uz njega, verzije na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine su mjerodavne za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika


Aneks I Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko  Distrikta

sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Vladi Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

Aneks II Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o javnoj upravi Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

 

 

 

Aneks III Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine


 

 

Aneks IV Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Direkciji za financije Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

 

 

 

Aneks V Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o sudovima Brčko Distrikta

 Bosne i Hercegovine

Aneks VI Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

 sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Tužiteljstvu Brčko Distrikta

Bosne i HercegovineAneks VII Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine


Aneks VIII Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

Aneks IX Naloga supervizora od 26. lipnja 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

sukladno Nalogu supervizora od 02. veljače 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakoni o izmjenama i dopunama zakona Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije