Nalog supervizora kojim se Skupštini Distrikta nalaže da izmijeni svoj Kodeks ponašanja i kojim se novčano kažnjava gospodin Šemso Saković, zastupnik u Skupštini Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u području Brčkog;
Podsjećajući na članak 25 Statuta Brčko Distrikta, kojim se nalaže da se „zastupnici … u javnom životu moraju ponašati na primjeren, prikladan i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine”.
Izražavajući, međutim, zabrinutost zbog toga što se u Kodeksu ponašanja za zastupnike Distrikta (“Kodeks ponašanja”), koji je usvojen odlukom Skupštine Distrikta br. 0-02-022-327/05 na dvadesetoj sjednici Skupštine Distrikta održanoj 16. i 17. studenog 2005. godine, ne spominje članak 25 Statuta i što isti sadrži samo pet operativnih načela, od kojih je svako veoma uskog okvira;
Izražavajući stoga žaljenje što, bez obzira na visoku normu ponašanja koje su prema članku 25 Statuta svi zastupnici u Distriktu dužni da se pridržavaju, Skupština Distrikta nema postupak prema kojem može sankcionirati kršenja članka 25 Statuta od strane svojih članova, te stoga ne postoji učinkovit pravni mehanizam za primjenu visokih normi koje se nalažu člankom 25 Statuta i za to da oni zastupnici čije ponašanje je ispod te norme snose odgovornost;
Nadalje konstatirajući da se jedan zastupnik u Skupštini Distrikta, gospodin Šemso Saković, nedavno ponio na način koji je daleko ispod te norme, time što je protiv zvaničnika Ureda visokog predstavnika javno iznio ozbiljne optužbe za neprimjereno ponašanje i premda je prozvan da predoči dokaze kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje on to nije učinio, i premda mu je naknadno pružena prilika da se ispriča za svoje ponašanje on to ponovno nije učinio, već se umjesto toga pojavio na televiziji čiji program se emitira u cijeloj zemlji i napravio uvredljivu gestikulaciju u svezi sa ovim pitanjem, za što je kasnije pokušao okriviti druge umjesto da preuzme odgovornost za vlastite postupke i za što nije uputio ispriku građanima Distrikta Brčko ili svojim kolegama zastupnicima u Skupštini.
Donoseći zaključak da je ponašanje gospodina Sakovića daleko ispod normi kojih je prema članku 25 Statuta zastupnik Skupštine Distrikta dužan da se pridržava i izražavajući žaljenje što su postupci gospodina Sakovića nanijeli štetu, u cijeloj BiH, ugledu Brčko Distrikta i diskreditirali Skupštinu Brčko Distrikta;
Nadalje konstatirajući da bi u demokratskom društvu koje je vođeno vladavinom prava takvo ponašanje trebalo biti sankcionirano putem disciplinskih mjera protiv javnih zvaničnika, međutim ne postoji učinkovit domaći mehanizam da gospodin Saković bude sankcioniran ili na drugi način smatran odgovornim za svoje neprimjereno ponašanje;
Nakon što sam stoga odlučio da je nužno ustanoviti da je gospodin Saković odgovoran za svoje neprimjereno ponašanje kojim je prekršio članak 25 Statuta i da naložim Skupštini Distrikta da uspostavi disciplinski mehanizam kako bi ubuduće rješavala kršenja članka 25 Statuta i Kodeksa ponašanja;
Smatrajući da su najviše norme ponašanja svih javnih zvaničnika u Distriktu, uključivši, ali ne ograničavajući se na zastupnike Distrikta, od najveće važnosti da bi se stanovnicima Distrikta pružale usluge najviše kvalitete i da bi se očuvalo povjerenje građana u Distrikt kao politički stabilnu sredinu i ekonomski privlačno područje za investiranje;
Ovim nalažem sljedeće:

Kodeks ponašanja Skupštine
1. Najkasnije sedam dana nakon datuma izdavanja ovog naloga, predsjednik Skupštine Distrikta sazvat će povjerenstvo da pripremi revidirani Kodeks ponašanja za članove Skupštine Distrikta, koji, među ostalim, uključuje odredbe za disciplinski postupak i kazne u slučajevima kada zastupnik prekrši Statut Brčko Distrikta. Ja ću naknadno u to povjerenstvo imenovati jednog člana osoblja Ureda za provedbu Konačne odluke za Brčko koji će sudjelovati u radu tog povjerenstva.
2. Gorepomenuto povjerenstvo će najkasnije do 15. lipnja 2007. godine sačiniti nacrt revidiranog Kodeksa ponašanja za koji ja trebam dati odobrenje. Kada budem dao to odobrenje, Skupština Distrikta će blagovremeno i na propisan način donijeti revidirani Kodeks ponašanja u sukladnosti sa svojim uobičajenim procedurama.

Novčana kazna za neprimjereno ponašanje
3. Gospodin Šemso Saković se ovim putem kažnjava novčano u visini iznosa njegove dvije mjesečne plaće zastupnika u Skupštini Brčko Distrikta, odnosno novčanom kaznom u ukupnom neto iznosu od 4.562 KM bez poreza i drugih odbitaka.
4. Ova novčana kazna bit će izvršena na sljedeći način. Gospodin Saković neće biti isplaćen niti će primati bilo koji drugi vid naknade za svoj rad u svojstvu zastupnika u periodu od 1. lipnja 2007. godine, zaključno sa 31. srpnjem 2007. godine. Ni Direkcija za financije Distrikta ni bilo koja druga institucija Distrikta neće u tom periodu gospodinu Sakoviću vršiti nikakvu isplatu plaće ili kakvu drugu isplatu na račun toga što je zastupnik u Skupštini Brčko Distrikta.
5. Bez obzira na novčanu kaznu koja mu je izrečena stavcima 3 i 4 ovog naloga, gospodin Saković nastavit će revnosno izvršavati svoje dužnosti kao zastupnik u Skupštini Distrikta. Osobito, on će nazočiti svim zakazanim sjednicama Skupštine Distrikta, redovitim i izvanrednim, i glasovat će o svim pitanjima o kojima je potrebno glasovati. Ukoliko se gospodin Saković na bilo koji način ogluši o svoje obveze iz ovog stavka predsjednik Skupštine će me smjesta izvijestiti u pisanoj formi, nakon čega mogu biti poduzete daljnje odgovarajuće radnje.

Završne odredbe
6. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
7. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici u Distriktu poduzet će sve neophodne mjere da osiguraju njegovu potpunu i dosljednu primjenu. Smatrat će se da je bilo koja osoba koja u tu svrhu ne učini sve što je potrebno osobno odgovorna za taj propust.
8. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku kao i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije