Nalog supervizora kojim se imenuju članovi Ureda za reviziju Brčko Distrikta

Sukladno  ovlastima koje su mi data stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog („Konačna odluka“);

Podsjećajući na  Zakon o reviziji financijskog poslovanja institucija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 0-02-022-144/05, koji je donijela Skupština Distrikta 7. srpnja 2005. godine i koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta br. 21/05 od 26. srpnja 2005. godine („Zakon o reviziji“), koji propisuje osnivanje Ureda za reviziju financijskog poslovanja institucija Brčko Distrikta („Ured za reviziju“);

Nadalje podsjećajući da članci 6 i 7 Zakona o reviziji propisuju da će postojati jedan glavni revizor, na čelu Ureda za reviziju, i dva zamjenika glavnog revizora, te da će Skupština Distrikta imenovati osobe na ova tri radna mjesta;

Nadalje podsjećajući  da članak 42(1) Zakona o reviziji propisuje da će glavnog revizora i zamjenike glavnog revizora imenovati Skupština u roku od tri mjeseca od dana kada zakon stupi na snagu, a da članak 42(2) Zakona o reviziji propisuje da će Skupština donijeti odluku kojom se određuje procedura imenovanja ovih osoba u roku od trideset dana od dana kada zakon stupi na snagu;

Konstatirajući da je sukladno članku 42(2) Zakona o reviziji, Skupština Distrikta, 30. studenog 2005. godine usvojila Odluku o postupku izbora i imenovanja glavnog revizora i dva zamjenika glavnog revizora (“Odluka“), iako razočaran što je odluka usvojena sa zakašnjenjem od preko tri mjeseca nakon što je istekao rok od trideset dana kako je navedeno u članku  42(2) Zakona o reviziji;

Nadalje konstatirajući da prema odredbama Odluke, Povjerenstvo za izbor, imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo Skupštine Distrikta („Povjerenstvo“) treba da raspiše  natječaj za ova tri radna mjesta i da sastavi rang listu kandidata koji su ušli u uži izbor; Povjerenstvo nakon toga prosljeđuje listu kandidata koji su ušli u uži izbor predsjedniku Skupštine u roku od deset dana nakon što je natječaj zatvoren; na temelju ovog redoslijeda kandidata, predsjednik Skupštine onda sačinjava prijedlog Skupštini za imenovanje tri kandidata, a Skupština glasuje o usvajanju ili odbijanju tog prijedloga; ukoliko Skupština odbije prijedlog, Povjerenstvo  nakon toga raspisuje novi natječaj;

Nadalje konstatirajući da je prema odluci, Povjerenstvo raspisalo prvobitni natječaj 5. prosinca 2005. godine, ali ga je Povjerenstvo naknadno poništilo 25. siječnja  2006. godine zbog toga što prijavljeni kandidati nisu odražavali dovoljnu nacionalnu raznolikost;

Nadalje konstatirajući da je Povjerenstvo raspisalo drugi natječaj 20. ožujka 2006. godine; Povjerenstvo je obavilo razgovore sa kandidatima 30. lipnja 2006. godine i proslijedilo listu kandidata koji su ušli u uži izbor predsjedniku Skupštine  4. srpnja 2006. godine; lista kandidata koji su ušli u uži izbor je uvrštena u dnevni red 35. skupštinskog zasjedanja, ali je 20. srpnja 2006. godine Skupština glasovanjem odbila prijedlog;

Nadalje konstatirajući  da je Povjerenstvo kasnije raspisalo treći natječaj 8. rujna 2006. godine i kao rezultat toga, podnesene su prijave, a Povjerenstvo je 27. listopada 2006. godine  obavilo razgovore s kandidatima koji su se kvalificirali; međutim, Povjerenstvo  nije bilo u stanju da ostvari bilo kakav napredak u izboru najboljih kandidata te stoga nije bilo u mogućnosti da sastavi listu kandidata koji su ušli u uži izbor kako bi je proslijedila predsjedniku Skupštine;

Razočaran  dugim odgodama i izraženom politizacijom u procesu imenovanja glavnog revizora i dva zamjenika kao i zanemarivanjem vremenskih rokova  koji su navedeni u članku 42 Zakona o reviziji; i skeptičan glede izgleda da će Skupština izvršiti svoje zakonske dužnosti prema Zakonu o reviziji u razumnom vremenskom roku ili uopće, ja sam 11. prosinca 2006. godine pisao predsjedniku Povjerenstva, izdajući mu naputak da „odmah obustavi sve dalje aktivnosti u procesu odabira“ glavnog revizora i dva zamjenika i zahtijevajući od njega  da „mom uredu dostavi natječaje za radna mjesta revizora, sve prijave na natječaj sa pratećim dokumentima, zapisnike sa razgovora obavljenih sa kandidatima kao i sve druge dokumente nastale tijekom ovog procesa“;

Zahvalan  predsjedniku na njegovom brzom i iscrpnom odgovoru na moje pismo od 11. prosinca 2006. godine, uz koji je priložio sve relevantne dokumente;

Nakon što sam pozorno razmotrio dokumente koje je predsjednik dostavio ovom uredu i zaključujući, nakon tog razmatranja, da je najkvalificiraniji kandidat za radno mjesto glavnog revizora gospođa Dževida Hodžić, a da su najkvalificiraniji kandidati za radna mjesta zamjenika glavnog revizora gospodin Tomo Vozetić i gospodin Božo Zimonjić;

Žaleći  što postoji potreba da se intervenira da bi se izvršila ova imenovanja, ali ne nalazeći realnu alternativu glede dosadašnjih dugih odgoda i očiglednog rizika da bi, u suprotnom, proces odabira od strane Skupštine mogao da se oduži daleko u budućnost;

Konstatirajući da nikada nije postojala unutarnja revizija institucija Distrikta otkako je Distrikt uspostavljen; ovo je anomalija u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine koja odmah mora biti ispravljena kako bi supervizor mogao biti uvjeren da institucije Distrikta funkcioniraju  učinkovito sukladno značenju stavaka 13 i 67 Konačne odluke;

Ističući važnost Ureda za reviziju kao institucije Brčko Distrikta, da bi se javne institucije u Distriktu pridržavale najviših financijskih i računovodstvenih standarda u trošenju javnih sredstava i smatrajući da je učinkovito funkcioniranje Ureda za reviziju preduvjet za zdrav financijski sektor  Distrikta;

 

Ovim nalažem da:

1. gospođa Dževida Hodžić se imenuje na radno mjesto glavnog revizora Ureda za reviziju.

2. gospodin Tomo Vozetić i gospodin Božo Zimonjić se imenuju na radna mjesta zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju.

3. gorepomenute tri osobe će stupiti na dužnost 1. ožujka 2007. godine.

4. prema stavku 5 ovog naloga, ova imenovanja stupaju na snagu kao da su izvršena sukladno člancima  6(2), 7(2) i 42 Zakona o reviziji. Imenovani podliježu svim važećim zakonima i propisima  koji se primjenjuju u Distriktu, a koji reguliraju uvjete njihovog imenovanja i vršenje njihovih dužnosti, uključujući odredbe Zakona o reviziji.

5. ove tri osobe, imenovane ovim nalogom supervizora, bit će na probnom radu u trajanju od devedeset dana.  Nakon tog perioda od devedeset dana i nakon što  preispitam njihov rad, u svakom ću pojedinačnom slučaju donijeti odluku:

(a)    ili da imenovanje bude bezuvjetno (u kom slučaju će ono postati imenovanje na puni petogodišnji mandat sukladno člancima 6(3) ili 7(3) Zakona o reviziji  u zavisnosti od slučaja, s tim da petogodišnji period u svakom pojedinačnom slučaju počinje teći od 1. ožujka  2007. godine);

(b)   ili da se imenovanje ukine i da se oni zamijene drugom imenovanom osobom ; ili

(c)    da osoba bude na daljem probnom radu.

6. gradonačelnik Distrikta postarat će se da adekvatno opremljene odgovarajuće prostorije budu dostupne za korištenje Uredu za reviziju najkasnije do 1. ožujka 2007. godine.

7. ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odgode objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.  Gradonačelnik, Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve neophodne mjere kako bi se osigurala njegova provedba.

8. ovaj nalog supervizora se objavljuje i na engleskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučajevima neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije