Nalog supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta

Sukladno  ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog;

Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta donesen putem naloga supervizora od 08. ožujka 2000. godine i da je odrazio plan za organizaciju institucija Distrikta koji svi supervizori i gradonačelnici od tada razvijaju;

Nadalje podsjećajući da je od tada Statut izmijenjen i dopunjen putem naloga supervizora od 23. kolovoza 2000. godine, 26. ožujka 2004. godine, 15. srpnja 2005. godine i 12. rujna 2005. godine kao i odlukom Skupštine od 07. srpnja 2005. godine;

Konstatirajući da je Statut koji je trenutačno na snazi sada zastario sa više aspekata zbog toga što ne odražava nekoliko posljednjih promjena u upravi Distrikta, uključivši, među ostalim, i sljedeće:

(a) Carinsku i pograničnu upravu na graničnom prijelazu Brčko-Gunja, koja je prethodno bila u nadležnosti Distrikta, sada vrše drugi državni organi;

(b) određene funkcije u svezi sa pravosuđem Distrikta više ne obavlja Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta već ih umjesto njega obavlja Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine;

(c) došlo je do značajnog restrukturiranja i reforme javne uprave čemu je pridonijelo sve što slijedi:
(i) Vlada Distrikta je nedavno usvojila preporuke za reformu javne uprave konzultantske kuće „Oskar” iz Zagreba;
(ii) provođenje reformi je utvrđeno nalozima supervizora od 07. srpnja 2006. godine (o restrukturiranju Uprave prihoda Distrikta) i od 16. kolovoza 2006. godine (kojim se nalaže restrukturiranje Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj); i
(iii) donesena su tri zakona putem naloga supervizora od 15. rujna 2006. godine, a to su Zakon o državnoj službi u organima uprave, Zakon o pravobranilaštvu i Zakon o javnoj imovini;
a kao rezultat ovih reformi, uspostavljen je ili se uspostavlja niz novih javnih institucija Distrikta

(d)   ograničenje u svezi sa retroaktivnim dejstvom zakona, sadržano u članku 40 Statuta, onako kako je trenutačno formulirano, je previše široko i sprječava neke vrlo bitne zakonodavne inicijative;

Nadalje konstatirajući da je bitno izvršiti promjene u načinu funkcioniranja Vlade Distrikta tako da u budućnosti donosi odluke zajednički i uz širi koncenzus no što je do sada bio slučaj;

Smatrajući da Statut stoga mora biti unaprijeđen, ali napominjući da prema članku 34(2) Statuta, bilo kakvu njegovu izmjenu mora odobriti tročetvrtinska većina zastupnika; i napominjući da zbog složene i opsežne prirode neophodnih izmjena, nije za očekivati da se ova većina može postići tijekom preostalog vremenskog perioda tijekom kojeg će Brčko Distrikt biti pod supervizijom;

Nadalje smatrajući da neke od neophodnih izmjena Statuta Brčko Distrikta ne može donijeti Skupština, te ih mora donijeti supervizor, jer se člankom 1(5) Statuta, onako kako je trenutačno formuliran, sprječavaju izmjene članka 1 Statuta;

Nakon što sam ponudio da donesem izmjene Statuta putem naloga supervizora u pismu gradonačelniku i predsjedniku Skupštine od 11. prosinca 2006. godine i nakon što sam dobio pozitivne odgovore na tu ponudu;

Nakon što sam stoga odlučio da donesem neophodne izmjene i dopune Statuta putem naloga supervizora, i smatrajući da je takav način prikladan i neophodan za stvaranje uvjeta potrebnih za pravilan završetak supervizije i učinkovito funkcioniranje institucija Distrikta nakon završetka supervizije;

Nakon konzultacija sa gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika kao i sa skupštinskim zastupnicima koji predstavljaju sva tri konstitutivna naroda i sa članovima Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta, i nakon što sam pažljivo razmotrio sve komentare i prijedloge koje sam primio kao rezultat tih konzultacija, i nakon što sam dobio široku potporu za donošenje ovog naloga i za donošenje izmjena Statuta priloženog kao Aneks ovog naloga;

Zadržavajući pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi pridonijelo učinkovitom funkcioniranju institucija Distrikta;

 

Stoga, nalažem sljedeće:

 1. Statut Brčko Distrikta se ovim putem mijenja tako da Statut Brčko Distrikta sada glasi kao u Aneksu ovog naloga supervizora. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu na dan donošenja ovog naloga supervizora.
 2. Sve institucije i svi javni zvaničnici Brčko Distrikta poštivat će odredbe izmijenjenog Statuta od dana stupanja na snagu ovog naloga supervizora.
 3. Gradonačelnik će najkasnije do 09. veljače 2007. godine imenovati radne skupine za pripremu zakona o izmjenama i dopunama (a) Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta, (b) Zakona o članovima Vlade Brčko Distrikta, (c) Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta, (d) Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta i (e) drugih zakona koje ja naknadno naložim po svom nahođenju.
 4. Pravosudno povjerenstvo Distrikta počet će odmah sa pripremom zakona o izmjenama i dopunama (a) Zakona o sudovima Brčko Distrikta, (b) Zakona o javnom tužiteljstvu Brčko Distrikta, (c) Zakona o pravosudnom povjerenstvu  Brčko Distrikta i (d) drugih zakona koje ja naknadno naložim po svom nahođenju.
 5. Gradonačelnik će najkasnije do 09. veljače 2007. godine imenovati radnu skupinu za pripremu zakona kojim će biti reguliran rad Direkcije za financije Distrikta.
 6. Gradonačelnik će najkasnije do 09. veljače 2007. godine imenovati radne skupine za pripremu izmjena i dopuna podzakonskih akata koje mogu biti neophodne kako bi se isti usuglasili sa izmjenama i dopunama zakona navedenih u stavku 3 ovog naloga.
 7. Gorepomenuti zakoni i izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata iz stavaka 3, 4, 5 i 6 ovog naloga bit će sukladni izmijenjenom Statutu i njima će se također dodatno izmijeniti funkcioniranje Vlade Distrikta ukoliko to budem naknadno zahtijevao. Preciznije, zakoni kojima se regulira funkcioniranje Vlade Distrikta uključit će sljedeća pravila o načinu na koji gradonačelnik i Vlada donose odluke:
  (a)    o godišnjem proračunu Brčko Distrikta i bilo kojim izmjenama istog, prije no što ga gradonačelnik uputi Skupštini, glasovat će članovi Vlade Distrikta (kako su definirani člankom 45(1) Statuta Distrikta onako kako je izmijenjen ovim nalogom) na zakazanoj sjednici Vlade, a odobrit će ga najmanje obična većina članova Vlade, uključivši i afirmativne glasove svih sljedećih osoba: gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i šefova odjela za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, zdravstvo i javne poslove.
  (b)   o nacrtima zakona iz oblasti obrazovanja, religije, jezika i kulture, prije no što ih gradonačelnik uputi Skupštini, glasovat će članovi Vlade Distrikta (kako je propisano člankom 45(1) Statuta Distrikta onako kako je izmijenjen ovim nalogom) na zakazanoj sjednici Vlade, a odobrit će ga najmanje obična većina članova Vlade, uključivši i afirmativne glasove svih sljedećih osoba: gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i šefova odjela za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, gospodarski razvoj, prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove i raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja.
  (c)    gradonačelnik je nadležan, osim ukoliko tu nadležnost gradonačelnik nije delegirao na zamjenika gradonačelnika, za izdavanje odluka o raspolaganju javnom imovinom. Takve odluke se izdaju samo na temelju preporuka direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom. Bilo koja takva odluka se potpisuje u roku od petnaest (15) dana nakon što bude predočena gradonačelniku. Gradonačelnik može odbiti da potpiše takvu odluku samo ukoliko, u tom vremenskom roku, izda odluku u pisanoj formi da taj posao ne treba izvršiti iz jednog ili više utvrđenih razloga navedenih u zakonskim propisima. Ukoliko se to ne desi do isteka roka od petnaest (15) dana, predmetnu odluku potom odmah potpisuje direktor Ureda za upravljanje javnom imovinom koja zatim stupa na snagu.
  Dok se ne usvoje zakoni i izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata putem kojih će ova pravila biti donesena, pravila iz podstavaka (a), (b) i (c) stavka 7 ovog naloga supervizora stupaju na snagu odmah i pridržavat će ih se sve relevantne institucije Distrikta od dana stupanja na snagu ovog naloga supervizora. Tijekom tog prijelaznog perioda, u slučaju nejasnoća ili nesigurnosti u svezi sa tim kako ova pravila treba tumačiti, svako tumačenje koje ja dam u pisanoj formi ima veću pravnu snagu.

 

 1. Pravna služba Vlade, radne skupine iz stavaka 3, 5 i 6 ovog naloga, Pravosudno povjerenstvo Distrikta, kao i svi ostali javni zvaničnici čija pomoć bude tražena, će u potpunosti surađivati sa svim članovima Pravnog odjela u Uredu za provedbu Konačne odluke za Brčko u svezi sa zahtjevom za usuglašavanje konačnog teksta ovih zakona. Gradonačelnik i Pravosudno povjerenstvo Distrikta će mom uredu dostaviti ove zakone, podzakonske akte i izmjene i dopune istih iz stavaka 3, 4, 5, 6 i 7 ovog naloga na moje odobrenje najkasnije do 01. svibnja 2007. godine, nakon čega ću ja donijeti ove zakone kao zakone Brčko Distrikta putem novog naloga supervizora.
 2. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bez odgode će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Distriktu poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da se on provede u potpunosti i na vrijeme.
 3. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku kao i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
 4. Statut koji se ovim putem donosi i koji je priložen kao aneks ovog naloga supervizora objavljuje se na engleskom jeziku kao i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti:
  (a)    verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Distriktu;
  (b)   verzija na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon završetka supervizije.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije