Nalog supervizora kojim se određena nepokretnost dodjeljuje Medžlisu Islamske zajednice Brčko

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog (“Konačna odluka”) i stavkom 12 Aneksa iste od 18. kolovoza 1999. godine;

Konstatirajući da je tijekom komunističke vladavine nakon 1945. godine u ondašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, znatan dio imovine na teritoriju današnje neovisne države Bosne i Hercegovine bio nacionaliziran prisilno i bez naknade;

Nadalje konstatirajući da se nacionalizacija ove vrste odvijala diljem bivše komunističke istočne Europe, i da, budući da su komunističke vlade istočnoeuropskih zemalja doživjele slom početkom devedesetih godina, postoje pokreti za vraćanje  imovine koja je na takav način nacionalizirana u svim zemljama u kojima se ovo desilo, to jest, da se takva imovina vrati u vlasništvo njezinim vlasnicima iz perioda prije nacionalizacije ili njihovim nasljednicima;

Nadalje konstatirajući da restitucija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije izvršena na sustavan način, ali da je radna skupina na državnoj razini pripremila nacrt državnog Zakona o restituciji, i da taj nacrt trenutačno razmatraju nadležne državne vlasti, te da može biti donesen kao zakon Bosne i Hercegovine u dogledno vrijeme,  nakon čega će se u cijeloj zemlji uspostaviti sustavan program restitucije imovine koja je prethodno nacionalizirana;

Podsjećajući na to da bez obzira na nepostojanje Zakona o restituciji u to vrijeme, tijekom poslijeratnog perioda, a prije donošenja Konačne odluke, tadašnja općina Brčko u sastavu Republike Srpske, vratila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi (“Crkva”) veći dio imovine u gradu Brčko koja je pripadala Crkvi prije 1945. godine, a koja je nakon toga bila nacionalizirana tijekom komunističke vladavine i time dodijelila Crkvi  prava nad nekretninama koje su joj ranije bile oduzete;

Nadalje podsjećajući na to da je od donošenja Konačne odluke, Vlada Brčko Distrikta, u nastojanjima da tri glavne vjerske zajednice u Distriktu tretira jednako, dala na korištenje lokalnoj Islamskoj i Katoličkoj vjerskoj zajednici u Distriktu određene nacionalizirane nepokretnosti koje su prethodno pripadale tim istim zajednicama prije no što je došlo do nacionalizacije;

Nakon što sam izvršio provjeru zemljišnih knjiga i katastra u Distriktu i nakon što sam došao do zaključka da je određena nepokretnost koja se nalazi u gradu Brčko, poznata pod nazivom “zgrada Islahijet“ pripadala Islamskoj zajednici Brčko prije no što je nacionalizirana 1954. godine, te je stoga jasno da je predmet restitucije;

Imajući u vidu  da nacrt državnog Zakona o restituciji možda neće biti usvojen još neko vrijeme, a da u međuvremenu zgrada Islahijet, budući da je smještena u centru  grada Brčko, ali trenutačno prazna i sa teškim oštećenjima iz rata, narušava ambijent grada i da nije stavljena u bilo kakvu ekonomsku ili kulturnu upotrebu; te da se od Islamske zajednice ne može očekivati da renovira zgradu kako bi joj se dala ekonomska ili kulturna vrijednost dok joj se ne vrati  puno pravo vlasništva nad zgradom;   

Nakon što sam stoga odlučio, da se izvrši restitucija dijela zgrade Islahijet u korist Medžlisa Islamske zajednice Brčko;

Smatrajući da će ova restitucija izgraditi povjerenje među vjerskim zajednicama u Brčkom i da će dovesti do poboljšanja Brčko Distrikta u cjelini;

Nakon što sam obavio konzultacije sa članovima Islamske zajednice Brčko i sa stručnjacima za imovinsko pravo u Vladi Distrikta i nakon što sam pozorno razmotrio sve činjenice u svezi sa predmetnim nepokretnostima, i nakon  što se korisnik ovog naloga supervizora suglasio s odredbama istog;

Uvažavajući izraženu želju Islamske zajednice Brčko za ovom restitucijom i također uvažavajući da druge vjerske zajednice podržavaju da se provede ova restitucija;

Ističući da, osim za određene veoma ograničene izuzetke, glede kojih već obavljam konzultacije za relevantnim zainteresiranim stranama, neću razmatrati bilo kakve nove zahtjeve za restituciju putem naloga supervizora;

 

Stoga, ovim nalažem sljedeće:

1. Pravo vlasništva nad dijelom nepokretnosti označenom kao katastarska čestica  br. 49, katastarska općina Brčko 1 (prema novom premjeru), tj. nad  nepokretnosti označenom kao katastarska čestica br. 7/160, katastarska općina Brčko (prema starom premjeru) („imovina“), što u naravi predstavlja dio takozvane zgrade “Islahijet“ koji je prethodno koristio „Sreski odbor narodne tehnike” Brčko, ovim se prenosi na Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini – Medžlis Islamske zajednice Brčko.

2. Ovim nalogom se od svih institucija Brčko Distrikta koje su odgovorne za katastarske i zemljišno-knjižne poslove zahtijeva da po službenoj dužnosti u roku od trideset (30) dana od dana donošenja ovog naloga, izvrše sve neophodne promjene u javnim registrima da bi se uknjižio prijenos vlasništva naložen u stavku 1 ovog naloga, koristeći ovaj nalog kao pravnu osnovu za takvu uknjižbu.

3. Medžlis Islamske zajednice Brčko će danom donošenja ovog naloga preuzeti sva zakonska prava i obveze u svezi sa vlasništvom nad imovinom.

4. Restitucija imovine koja se nalaže u stavku 1 ovog naloga je konačna i ne može se naknadno ponovno razmatrati. Naročito, niti jedna treća osoba neće steći bilo kakva sporedna prava u svezi sa imovinom kao posljedica donošenja Zakona o restituciji bilo na razini države ili Distrikta nakon ovog naloga.

5. Međutim, u onoj mjeri u kojoj se ovim nalogom trećoj osobi uskraćuju bilo kakva prava nad imovinom koje ona ima na dan donošenja ovog naloga, ili bi ih stekla (osim u slučaju iz stavka 4 ovog naloga) kao posljedicu bilo kog Zakona o restituciji koji se donese nakon ovog naloga, Medžlis Islamske zajednice Brčko bit će odgovoran da plati novčanu naknadu bilo kojoj takvoj trećoj osobi. Visina takve novčane naknade predstavljat će tržišnu vrijednost uskraćenog(ih) prava bilo na dan donošenja ovog naloga ili na dan kada bi pravo(a) (osim u slučaju iz stavka 4 ovog naloga) bil(o)a stečeno(a), koji god od tih datuma pada kasnije. Sudovi Brčko Distrikta imat će nadležnost da postupe po svakom zahtjevu na osnovu stavka 5 ovog naloga u svezi sa tim da li takva obveza postoji, i ukoliko je to slučaj,  utvrde visinu te obveze, u ovisnosti od uobičajenih odredbi koje reguliraju zastaru u zakonodavstvu Distrikta.

6. Restitucijom koja se nalaže ovim Nalogom, gase se sva potraživanja protiv Brčko Distrikta kao rezultat nacionalizacije imovine od strane komunističkih vlasti, koja možda postoje ili će naknadno postojati (kao posljedica izmjena zakona).

7. Ovaj nalog supervizora bit će bez odgode objavljen u Službenom glasniku  Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Distriktu će poduzeti sve neophodne mjere kako bi se osiguralo da on bude proveden u potpunosti.

8. Ovaj nalog supervizora se objavljuje i na engleskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije