Nalog supervizora kojim se kao zakon Brčko Distrikta donosi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13 i 37  Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Imajući u vidu  stavke 13 i 67 Konačne odluke koji propisuju da nadležnost Arbitražnog tribunala  (a samim tim i supervizije) ne može prestati dok supervizor ne ustanovi da javne institucije Distrikta funkcioniraju učinkovito i naočigled trajno;

Imajući nadalje u vidu da se strategija reforme javne uprave provodi u čitavoj Bosni i Hercegovini, da bi se stvorila politički neutralna, racionalna po pitanju troškova,  profesionalna i neovisna državna služba, da je ova strategija jedan od najvažnijih izazova sa kojim se susreće Brčko Distrikt i Bosna i Hercegovina danas;

Podsjećajući na stalnu zabrinutost tijekom mog mandata kao supervizora u svezi sa kvalitetom javne uprave u Brčko Distriktu, a posebice u svezi sa odredbama, uvjetima, politikama i propisima kojima se regulira zapošljavanje državnih službenika u   Distriktu, što me je navelo da 22. ožujka 2006. godine,  23. ožujka 2006. godine i 5. svibnja 2006. godine izdam Naloge supervizora koji su imali za cilj da korigiraju razne neregularnosti u postupcima zapošljavanja državnih službenika i naknadama za njihov rad;

Smatrajući da je u cilju poboljšanja kvalitete javne uprave, potreban novi zakon koji će regulirati ponašanje državnih službenika i podsjećajući da sam zbog toga u svom Nalogu supervizora od 22. ožujka 2006. godine, naložila da, među ostalim,  “ Novi nacrt zakona koji regulira ponašanje državnih službenika i koji u cijelosti zamjenjuje Zakon o državnim službenicima Brčko Distrikta, zajedno sa nacrtima propratnih pravilnika, bit će predstavljen Skupštini Distrikta najkasnije do 31. svibnja 2006. godine. Svi odjeli Vlade će, na zahtjev, u potpunosti surađivati sa radnom skupinom koja radi na pripremi nacrta ovog zakona.”;

Dajući pohvalu za rad radne skupine koja je formirana da pripremi novi nacrt zakona, koja je pokazala predanost i profesionalizam u pripremanju nacrta zakona u roku propisanom u mom Nalogu supervizora od 22. ožujka 2006. godine;

Razočarana  što unatoč naporima radne skupine, gradonačelnik Brčko Distrikta nije proslijedio Skupštini Distrikta nacrt zakona koji je pripremila radna skupina, ni u roku propisanom u Nalogu supervizora od 22. ožujka 2006. godine, niti uopće,  te se stoga gradonačelnik i Vlada oglušuju o taj Nalog supervizora već nekoliko mjeseci;

Nakon naknadnih konzultacija sa zastupnicima u Skupštini iz političkih stranaka koje predstavljaju sve tri skupine naroda i nakon što sam dobila široku potporu za donošenje ovog Naloga;

Nakon što sam razmotrila  nacrt zakona koji je pripremila radna skupina i smatrajući da je to, sa određenim izmjenama koje bi imale za cilj učinkovitu provedbu  zakona, zakonski propis koji je hvale vrijedan i ispunjava euro-atlantske standarde profesionalne i depolitizirane državne službe;

Smatrajući da je donošenje i sprovođenje ovog zakona od ključne važnosti za ispunjavanje uvjeta koje propisuju stavci 13 i 67 Konačne odluke i da nema razloga da se donošenje i provedba ovog zakona dalje odgađa;

Stoga ovim nalažem sljedeće:

1.                  Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i  Hercegovine, u daljem tekstu Aneks Naloga supervizora, se ovim donosi kao zakon Brčko Distrikta danom donošenja ovog Naloga. Skupština Brčko Distrikta ga može naknadno mijenjati sukladno proceduri koja je propisana Statutom Brčko Distrikta i Poslovnikom Skupštine Distrikta.

2.                  Radna skupina koja je osnovana odlukom gradonačelnika od  5. travnja 2006. godine da izradi nacrt gorepomenutog zakona, će nastaviti  sa radom i bit će zadužena za pripremu svih podzakonskih akata i pravilnika predviđenih zakonom. Radna skupina će dovršiti sve takve podzakonske akte i pravilnike u vremenskim rokovima za njihovo donošenje koje propisuje zakon, a gradonačelnik će, uz prethodno odobrenje supervizora, donijeti svaki takav podzakonski akt i pravilnik u istom roku. Radna skupina će prestati da postoji  tek nakon što se svi takvi podzakonski akti i pravilnici donesu.

3.                  Ovaj Nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik i Vlada Brčko Distrika poduzet će sve potrebne mjere da osiguraju potpunu i zadovoljavajuću provedbu ovog Naloga supervizora i Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svaki javni službenik Brčko Distrikta bit će osobno odgovoran za svaki svoj postupak ili nedostatak istog koji sprječava ili ometa potpuno provođenje ovog Naloga supervizora ili Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Supervizor može privremeno ili trajno isključiti iz javne službe bilo kog javnog službenika koji snosi takvu odgovornost i/ili može odrediti druge slične kazne za koje Supervizor smatra da su odgovarajuće.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije