SPORAZUM O GRANICI IZMEĐU ENTITETA I O DRUGIM PITANJIMA KOJA SU S TIM U SVEZI

Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska (“strane”) suglasile su se o sljedećem:

Članak I: Granična crta između entiteta

Granica između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (“granica između entiteta”) jest ona koja je nacrtana na zemljovidu u Dodatku.

Članak II: Prilagođavanje granične crte

Strane smiju prilagođavati graničnu crtu između entiteta samo uz obostranu suglasnost. Tijekom razdoblja u kojem su, sukladno Aneksu 1-A Općega okvirnog sporazuma, razmještene višenacionalne vojne snage za provedbu mira (“IFOR”), strane će se konzultirati sa zapovjednikom IFOR-a prije nego što izvrše bilo koje dogovoreno prilagođavanje i izvijestiti zapovjednika IFOR-a o tom prilagođavanju.

Članak III: Rijeke

Tamo gdje granična crta između entiteta slijedi rijeku, crta će slijediti prirodne promjene (nanosi ili erozija) u riječnom toku, izuzev ako se ne dogovori drukčije. Umjetne promjene riječnog toka neće utjecati na promjene granične crte između entiteta, izuzev ako se ne dogovori drukčije. Ne smiju se poduzimati nikakve umjetne promjene, izuzev na osnovi sporazuma među stranama.

U slučaju naglih prirodnih promjena u riječnom toku (odlamanje tla ili usijecanje novoga korita), crta se utvrđuje obostranim sporazumom strana. Ako do takvog događaja dođe tijekom razdoblja u kojem je razmješten IFOR, svako takvo utvrđivanje podložno je odobrenju zapovjednika IFOR-a.

Članak IV: Razgraničenje i označavanje

Crta na zemljovidu u mjerilu 1:50.000, koji je u Dodatku (ovoga Aneksa), koja predstavlja graničnu crtu između entiteta, i crte na zemljovidu u mjerilu 1:50.000, koji je dio Dodatka A Aneksa 1-A, koje predstavljaju zonu razdvajanja između entiteta i dogovorenu crtu prekida vatre i pripadajuću zonu razdvajanja, koje su strane prihvatile kao mjerodavne i konačne, točne su unutar približno 50 metara. Tijekom razdoblja u kojem bude razmješten IFOR, zapovjednik IFOR-a ima pravo, nakon konzultacije sa stranama, utvrditi točne opise tih crta i zona, pod uvjetom da za Sarajevo zapovjednik IFOR-a ima pravo prilagođavati zonu razdvajanja prema potrebi.

Gore opisane crte i zone mogu označiti predstavnici strana u suradnji s IFOR-om i pod IFOR-ovim nadzorom. Konačne ovlasti za postavljanje takvih oznaka ima IFOR. Te su crte i zone utvrđene zemljovidima i dokumentima o kojima su se strane suglasile, a ne fizičkim stavljanjem oznaka.

Nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma, strane osnivaju zajedničko povjerenstvo, koje se sastoji od jednakoga broja predstavnika svake strane, a koje treba sastaviti dogovoreni tehnički dokument, koji sadrži precizan opis granične crte između entiteta. Svaki takav dokument sastavljen tijekom razdoblja u kojem je razmješten IFOR podložan je odobrenju zapovjednika IFOR-a.

Članak V: Arbitraža za područje Brčkog

strane su se suglasile o obvezujućoj arbitraži spornoga dijela granične crte između entiteta u području Brčkog, naznačene na zemljovidu što je priložen kao Dodatak.

Najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, Federacija postavlja jednoga arbitra i Republika Srpska postavlja jednoga arbitra. Treći arbitar odabire se sporazumom između osoba koje su imenovale strane, u roku od 30 dana od tada. Ako se strane ne suglase, trećeg arbitra postavlja predsjednik Međunarodnoga suda pravde. Treći arbitar djeluje kao predsjedatelj Arbitražnoga vijeća.

Ako se strane ne dogovore drukčije, postupak se vodi u skladu s pravilima UNCITRAL-a. Arbitri primjenjuju relevantna pravna načela i načela pravičnosti.

Ako se ne dogovori drukčije, područjem koje je naznačeno u stavku (1) i dalje će se upravljati kao sada.

Arbitri će objaviti svoju odluku najkasnije godinu dana od stupanja na snagu ovoga Sporazuma. Odluka će biti konačna i obvezujuća, i strane će je provesti bez odgađanja.

Članak VI: Prijelazno razdoblje

Za područja koja prelaze iz jednoga entiteta u drugi, u skladu s ovdje opisanim razgraničenjem, postojat će prijelazno razdoblje kako bi se omogućio uredan prijenos vlasti. Prijelazno se razdoblje završava četrdeset pet (45) dana nakon prijenosa ovlasti sa zapovjednika UNPROFOR-a na zapovjednika IFOR-a, kao što je opisano u Aneksu 1-A.

Članak VII: Status Dodatka

Dodatak je sastavni dio ovoga Sporazuma.

Članak VIII: Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu s potpisivanjem.”

Dodatak Aneksu 2

Dodatak Aneksu 2 sastoji se od ovoga dokumenta, zajedno sa

  • UNPROFOR-ovom cestovnom kartom u mjerilu 1:600.000, koja se sastoji od jednoga lista a nalazi se u privitku; i
  • topografskom planimetrijskom kartom u mjerilu 1:50.000, koja će se osigurati kao što je niže opisano.

Na temelju priložene cestovne karte u mjerilu 1:600.000, strane zahtijevaju da Ministarstvo obrane Sjedinjenih Država osigura topografsku planimetrijsku kartu u mjerilu 1:50.000, koja se sastoji od toliko listova koliko je potrebno, kako bi se osiguralo preciznije ocrtavanje granične crte između entiteta. Takva se karta uključuje u ovaj Dodatak kao njegov sastavni dio, a strane su suglasne da će prihvatiti takvu kartu kao mjerodavnu i konačnu u sve svrhe.

Posted in Pravni tekstovi

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije