Nalog supervizora kojim se nalaže restrukturiranje Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Podsjećajući na tekući proces reforme javne uprave, kako u Bosni i Hercegovini u cijelosti tako i u Brčko Distriktu posebno, i na mandat za uspostavljanje učinkovite i funkcionalne izvršne vlasti koji je propisan u stavku 3 Aneksa Konačne odluke od 18. 8. 1999. godine;

Imajući u vidu da je Odjel za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj u okviru Vlade Distrikta, onako kako je trenutačno sastavljen, strukturiran na način koji ne doprinosi efikasnom radu, tako što je previše nadležnosti stavljeno pod jednu upravu, a Odjel već nekoliko godina nije u stanju da osigura usluge koje je zadužen da osigura i da se ovim usporava gospodarski razvoj;

Nadalje imajući u vidu da se u sastavu Odjela za zdravstvo sada nalazi Pododjel za sport i kulturu, iako ne postoji prirodna veza između pružanja zdravstvenih usluga i vladinih aktivnosti vezanih za sport i kulturu;

Smatrajući da je stoga u najboljem interesu Distrikta i efikasnog upravljanja Vladom Distrikta da Odjel za urbanizam, imovinske poslove i gospodarski razvoj bude restrukturiran, tako što će biti podijeljen na dva zasebna odjela, Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, i Odjel za gospodarski razvoj, sport i kulturu, koji će također preuzeti odgovornosti koje trenutačno izvršava Pododjel za sport i kulturu u Odjelu za zdravstvo;

Imajući u vidu da će ova dva odjela morati blisko surađivati da bi urbanističkim planiranjem i propisima njihove odgovornosti mogle biti izbalansirane kako bi se stvorio urbanistički ambijent koji je siguran, funkcionalan i vodi računa o okolišu uz potrebu da se olakšaju opravdane poslovne inicijative kojima se stvaraju nova radna mjesta i poboljšava kvalitetu života građana;

Obavivši konzultacije sa gradonačelnikom Brčko Distrikta i ostalim odgovornim dužnosnicima, i uzevši u obzir preporuke stručnih konzultantskih firmi koje su angažirane radi davanja savjeta Vladi Brčko Distrikta u svezi sa restrukturiranjem;

Ovim nalažem sljedeće:

1.      Odjel za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj u okviru Vlade Brčko Distrikta prestaje da postoji 1. 9. 2006. godine. Pododjel za sport i kulturu u okviru Odjela za zdravstvo prestaje da postoji 1. 9. 2006. godine.

2.      Gorepomenuti odjel i pododjel bit će zamijenjeni sa dva nova odjela, a oba će nastati 1. 9. 2006. godine: Odjelom za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, i Odjelom za gospodarski razvoj, sport i kulturu.

3.      Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove imat će dva pododjela: Pododjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša i Pododjel za imovinsko-pravne poslove.

4.      Odgovornosti Pododjela za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obuhvatat će prostorno planiranje, urbanističke planove, regulacijske planove, urbanističke suglasnosti, zaštitu okoliša, i ekološke dozvole, i mogu također obuhvatati takva druga pitanja koja gradonačelnik predoči Skupštini Distrikta u vidu izmjena Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta shodno stavku 12(a) ovog naloga, a Skupština odluči da donese sukladno svojim uobičajenim postupcima za donošenje zakonskih propisa.

5.      Odgovornosti Pododjela za imovinsko-pravne poslove obuhvatat će  imovinska pitanja, legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, upravljanje javnom imovinom i zaštitu povijesnih i objekata kulture, i mogu također obuhvaćati takva druga pitanja koja gradonačelnik predoči Skupštini Distrikta u vidu izmjena Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta shodno stavku 12(a) ovog naloga, a Skupština odluči da donese sukladno svojim uobičajenim postupcima za donošenje zakonskih propisa.

6.      Odjel za gospodarski razvoj, sport i kulturu imat će dva pododjela: Pododjel za gospodarski razvoj i Pododjel za turizam, kulturu i sport.

7.      Odgovornosti Pododjela za gospodarski razvoj obuhvatat će statistike i analizu, strateško planiranje i regionalnu suradnju, privatizaciju poduzeća, poslovne inicijative i usluge, marketing i odnose sa javnošću, i mjere za unapređenje investicija, i mogu također obuhvatati takva druga pitanja koja gradonačelnik predoči Skupštini Distrikta u vidu izmjena Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta shodno stavku 12(a) ovog naloga, a Skupština odluči da donese sukladno svojim uobičajenim postupcima za donošenje zakonskih propisa.

8.      Odgovornosti Pododjela za turizam, kulturu i sport obuhvatat će kazalište, galerije, kulturne udruge i manifestacije, knjižnicu, sport i turizam, i mogu također obuhvaćati takva druga pitanja koja gradonačelnik predoči Skupštini Distrikta u vidu izmjena Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta shodno stavku 12(a) ovog naloga, a Skupština odluči da donese sukladno svojim uobičajenim postupcima za donošenje zakonskih propisa.

9.      Gradonačelnik će, najkasnije do 25. 8. 2006. godine, donijeti odluku o imenovanju šefova dva nova odjela formirana putem ovog naloga. Pravo veta Skupštine na imenovanje šefova odjela, propisano člankom 48(1) Statuta Brčko Distrikta, primjenjuje se na ova imenovanja. Odluka gradonačelnika iz ovog stavka 9 stupa na snagu odmah po isteku perioda od deset (10) radnih dana iz stavka 6(3) Zakona o članovima Vlade Brčko Distrikta.

10.  Nakon konzultacija sa šefovima odjela iz stavka 9 ovog naloga, gradonačelnik će, najkasnije do 25. 9. 2006. godine, donijeti odluku, prethodno odobrenu od strane supervizora, kojom se propisuju radna mjesta za osoblje u svakom od novih odjela formiranih putem ovog naloga, kao i budući status osoblja ranije zaposlenog u Odjelu za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj i Pododjelu za sport i kulturu u Odjelu za zdravstvo. Tom odlukom će za svakog člana osoblja ranije zaposlenog u okviru Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj ili Pododjela za sport i kulturu u Odjelu za zdravstvo biti propisano sljedeće:

(a)    da on/ona ostaje zaposlen u Vladi Distrikta, na upražnjenom radnom mjestu u bilo kom odjelu za koje ima odgovarajuće kvalifikacije, ili

(b)   da njegovo/njeno zaposlenje u Vladi Distrikta prestaje zbog toga što je radno mjesto koje ima postalo suvišno, a zaposleni ne ispunjava uvjete za bilo koje drugo radno mjesto u upravi.

11.  Za bilo koja radna mjesta u novim odjelima formiranim putem ovog naloga, koja nisu popunjena shodno postupcima opisanim u stavcima 9 i 10 ovog naloga, gradonačelnik će, najkasnije do 25. 9. 2006. godine, raspisati javne natječaje za popunu tih radnih mjesta sukladno zakonima i propisima koji se primjenjuju prilikom zapošljavanja državnih službenika, pod uvjetom da se u potpunosti ispoštuju odredbe naloga supervizora od 23. 3. 2006. godine i 5. 5. 2006. godine.

12.  Gradonačelnik je odgovoran za izvršenje svih daljnjih radnji potrebnih za osnivanje i rad dva nova odjela formirana putem ovog naloga na datum 25. 9. 2006. godine ili prije istog. Te daljnje radnje uključuju, bez ograničenja, (a) dostavljanje Skupštini Distrikta svih izmjena zakona i podzakonskih akata Brčko Distrikta koje su potrebne kao posljedica restrukturiranja koje se ovim nalogom nalaže kako bi relevantni zakoni mogli biti usklađeni sa ovim nalogom supervizora; (b) sve potrebne izmjene organizacijskog plana/organizacijskih planova Vlade Distrikta; i (c) davanje prijedloga supervizoru za bilo kakve potrebne izmjene proračuna. Predložene izmjene proračuna, kada ih supervizor odobri, stupit će na snagu bez bilo kakvih daljnjih radnji ili odobrenja bilo koje druge institucije Brčko Distrikta.

13.  Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije