Nalog supervizora kojim se imenuju dva člana Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta i kojim se vrše izmjene Zakona o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date prema stavcima 8, 10,13, 36, 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u području Brčkog;

Pozivajući se na članak 5, stavak 2, točku 6 Zakona o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine  (u daljem tekstu: „Zakon“), koji navodi da dva člana Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta moraju biti „dva građanina  visokih profesionalnih i moralnih standarda koje će izabrati Ombudsman Bosne i Hercegovine s liste od najmanje 6 kandidata koju predlaže gradonačelnik i Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine …” a članak 5, stavak 5  Zakona navodi da se „članovi  povjerenstva iz stavka 2,  točke 6 ovog članka biraju na period od  četiri godine“;

Konstatirajući da je mandat posljednja dva člana Pravosudnog povjerenstva koji su imenovani sukladno ovim odredbama, Mire Mijatović i Armina Drapića, istekao 30. lipnja 2005. godine;

Nadalje konstatirajući, da nadležne strane nisu osigurale da proces, koji je sada definiran u članku 5, stavku 2, točki 6 Zakona o imenovanju članova Pravosudnog povjerenstva iz reda građanstva, na vrijeme da rezultate, u periodu od nekih devet mjeseci, i konstatirajući neslaganje Ombudsmana oko narodnosti kandidata koje bi oni trebali imenovati sa liste koja im je dostavljena;

Smatrajući da je konstruktivno da institucija Distrikta imenuje ljude iz reda građanstva članovima Pravosudnog povjerenstva, da bi se očuvao lokalni doprinos u sastavu tog tijela;

Pozdravljajući ulogu Ombudsmana Bosne i Hercegovine u nadgledanju i praćenju rada pravosuđa Distrikta i Pravosudnog povjerenstva sukladno nadležnostima koje su propisane Zakonom;

Zabrinuta zbog toga što sadašnji nepotpuni sastav Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta odgađa važne dužnosti koje je Povjerenstvo po Zakonu dužno vršiti, uključivši, ali ne ograničavajući se na izradu zakona i propisa  koji su u svezi sa ustrojem i radom sudova i tužiteljstva i na predlaganje takvih zakona Skupštini na usvajanje, sukladno članku 12, stavku 1, točki  8 Zakona;

Smatrajući da je izmjena članka 5, stavka 2, točke 6 Zakona neophodna,  kako bi se promijenio mehanizam imenovanja članova Pravosudnog povjerenstva koji ne funkcionira učinkovito i smatrajući da bi zakonsku dužnost imenovanja tih članova povjerenstva na zadovoljavajući način obavljala Skupština Distrikta, nakon javnog poziva zainteresiranim građanima da se prijave, pod uvjetom da Zakon sadrži adekvatne mehanizme zaštite koji bi trebali osigurati političku neovisnost imenovanih osoba;

Želeći da se dva upražnjena mjesta u Pravosudnom povjerentvu Brčko Distrikta, koja su predugo upražnjena, odmah popune da bi  povjerenstvo moglo obavljati svoje dužnosti koje su propisane zakonom;

Nakon što sam razmotrila listu kandidata koju mi je dostavila Skupština, i nakon što sam odlučila da su, unatoč sposobnosti i stručnosti drugih kandidata, dva najpodobnija kandidata za  radna mjesta gospođa Renata Lučić i gospodin Ešef Pamukčić;

Ovim nalažem sljedeće:

1.      Ovim se poništavaju Odluka gradonačelnika broj 01-014-004844/05 od 2. lipnja 2005. godine, Odluka Skupštine broj 0-02-022-132/05 od 6. srpnja 2005. godine i zajednički prijedlog liste  koji su Skupština i gradonačelnik izdali 21. prosinca  2005. godine.

2.      Renata Lučić i Ešef Pamukčić se ovim imenuju za članove Pravosudnog povjerenstva, umjesto kandidata koji su trebali biti izabrani prema proceduri koju nalaže članak 5, stavak 2, točka 6 Zakona o Pravosudnom povjerenstvu  Brčko Distrikta.

3.      Ova imenovanja stupaju na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora  i trajat će do (i uključujući)  22. ožujak  2010. godine.

4.      Gorepomenute imenovane osobe vršit će sve ovlasti, dužnosti, odgovornosti i funkcije  i uživati sve privilegije (uključivši plaću i druge  naknade  na osnovu službe), koje bi inače imali da su imenovani sukladno članku  5, stavku  2,  točki  6 Zakona.

5.      Članak 5, stavak 2, točka 6 Zakona o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta ovim se mijenja i glasi kako slijedi:

“Dva građanina Distrikta  visokih profesionalnih i moralnih standarda,  koji nisu zaposleni u Vladi Distrikta, ni u Skupštini Distrikta, niti su u stalnom radnom odnosu u bilo kom sudu Distrikta i koji nisu bili članovi političkih stranaka u četvorogodišnjem periodu koji je prethodio njihovom prvobitnom imenovanju u povjerenstvo. Ove dvije osobe izabrat će Skupština Distrikta sukladno sljedećoj proceduri. Najmanje mjesec dana prije isteka ugovora imenovanih članova koji sada obavljaju dužnost, (ili u slučaju odlaska člana prije isteka njegovog/njezinog ugovora, čim se za to bude znalo s određenom sigurnošću), Skupština će objaviti javni poziv za prijavu na radno mjesto koji će biti objavljen na način lako dostupan građanstvu. U pozivu će se navesti  kvalifikacije koje se traže za radno mjesto  i koje nalaže  ovaj Zakon. Skupština će, zatim, sazvati mandatsko-imunitetsko povjerenstvo Skupštine koje će intervjuirati sve kandidate  koji imaju tražene kvalifikacije, a to će povjerenstvo onda dati preporuku  Skupštini o kojoj će Skupština da glasuje. Imenovanja članova Pravosudnog povjerenstva sukladno ovim odredbama se neće obnavljati. “

6.      Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah, i bit će bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere da se osigura njegova provedba.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika 

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije