Nalog supervizora glede nepravilnosti u postupcima upošljavanja javnih službenika

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu;

Pozivajući se na poglavlje VI Zakona o javnim službenicima i namještenicima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine  kojim se uređuje postupak prema kojem Odbor za upošljavanje raspisuje natječaj za radno mjesto, obavlja razgovore sa kandidatima i vrši odabir kandidata za radna mjesta u javnoj službi, dajući obvezujuće preporuke gradonačelniku.

Imajući nadalje u vidu da su tijekom tjedna  koji je nastupio 20. veljače 2006. godine, članovi Odbora za upošljavanje obavili razgovore sa kandidatima za popunu šest radnih mjesta za šefove pododjela u Vladi Distrikta, a u pitanju su sljedeći  pododjeli: Pododjel za ljudske resurse pri Odjelu za stručne i administrativne poslove, Ured za žalbe i predstavke građana pri Odjelu za stručne i administrativne poslove, Pododjel za katastar i pismohranu pri Odjelu za javni registar, Pododjel za zajedničke poslove pri Odjelu za obrazovanje, Pododjel za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Odjelu za zdravstvo i ostale usluge i Pododjel za veterinarstvo pri Odjelu za poljoprivredu i šumarstvo;

Svjesna da je poslije obavljenih razgovora za popunu radnog mjesta šefa Pododjela za veterinarstvo, Odbor za upošljavanje kojim je predsjedao gospodin Ešef Jusufović odlučio da dâ obvezujuću preporuku gradonačelniku da imenuje gospodina Nikolu Ristića na to radno mjesto, i da je u zapisniku sa razgovora obavljenih sa kandidatima ta odluka zabilježena;

Svjesna i toga da su, ubrzo poslije obavljenih razgovora sa kandidatima za radno mjesto u Pododjelu za veterinarstvo, neki članovi Odbora za upošljavanje na neodgovarajući način odlučili promijeniti već donesenu odluku, odredivši za najkvalificiranijeg kandidata gospodina Pericu Burgića umjesto gospodina Ristića, bez zvaničnog ponovnog zasjedanja svih sedam članova Odbora (a posebno bez konzultiranja neovisnih članova Odbora iz entiteta i sa državne razine), i da je jedan od tih članova Odbora kasnije na neodgovarajući način dao naputak tajnici da izmijeni zapisnik kako bi u istom pisalo da je izabran gospodin Burgić;

Ne sumnjajući u karakter, stručnost i sposobnosti gospodina Burgića, koji je po svakom osnovu smatran za jakog kandidata u postupku odabira;

Izražavajući bojazan da je razlog za naknadnu nepravilnu izmjenu prvobitne odluke Odbora za upošljavanje bio neprimjeren utjecaj viših zvaničnika Vlade i Skupštine, kome su na žalost članovi Odbora za upošljavanje podlegli;

Izražavajući bojazan i da je ovaj incident samo jedan u nizu nepravilnosti koje se odnose na upošljavanje javnih službenika, a da ostale uključuju:

a)      mnoge odredbe Zakona o javnim službenicima koje se ne primjenjuju, uključivši i obvezu prema Poglavlju XI toga zakona da se osnuje Odbor za žalbe;

b)      dosadašnje nepravilnosti u postupku imenovanja na šest gorespomenutih radnih mjesta šefova pododjela, što je dovelo do toga da gradonačelnik na moj zahtjev poništi prethodno objavljene natječaje donoseći odluku gradonačelnika od 30. studenog 2005. godine; i

c)      propust da se usvoje podzakonski akti kao što to nalaže Zakon o javnim službenicima;

Odlučna da poduzmem mjere protiv korumpiranog političkog uplitanja u odabir stručnih javnih službenika;

Ukoravajući Vladu Distrikta zbog njegovanja takvog pristupa radu u kome se vrše  neprikladni politički utjecaji na odabir stručnih javnih službenika, što je postala tradicija, i ukoravajući predsjednika Odbora za upošljavanje zbog toga što je dozvolio da Odbor u ovom slučaju podlegne političkom utjecaju, i također ukoravajući gradonačelnika Brčko Distrikta zbog toga što nije poduzeo mjere da spriječi da postupci za imenovanje javnih službenika postanu do te mjere podložni političkim utjecajima;

Upozoravajući sve Vladine uposlenike koji su uključeni u postupak upošljavanja javnih službenika da u budućnosti, političko uplitanje u odluke u svezi sa odabirom, ili podlijeganje takvom uplitanju, može rezultirati momentalnim i trajnim razrješenjem odgovornih pojedinaca na svim radnim mjestima u Vladi koje će nametnuti supervizor;

Podsjećajući gradonačelnika Brčko Distrikta na njegovu odgovornost da osigura da svi postupci za zapošljavanje u javnoj službi budu transparentni, pravedni i u svakom pogledu  sukladni sa zakonom;

Vjerujući da je neovisna i stručna javna uprava ključna za budućnost Distrikta i njegov gospodarstveni razvoj, prosperitet i kvalitet življenja, i da su zbog toga potrebne čvrste mjere kako bi se spriječile dalje zlouporabe pri zapošljavanju javnih službenika;

Ovim nalažem sljedeće:

1. Gospodin Nikola Ristić ovim putem se imenuje šefom Pododjela za veterinarstvo u Vladi Distrikta,  zbog toga što je on bio kandidat koga je Odbor za upošljavanje izabrao u propisnom sastavu i prema prvobitnoj odluci.

2. Sljedeće osobe se ovim putem također imenuju šefovima pododjela pri Vladi Distrikta, onako kako su izabrani od strane Odbora za upošljavanje:

(a.) Ilija Stojanović – Pododjel za ljudske resurse pri Odjelu za stručne i administrativne poslove

(b.) Enes Pašalić – Ured za žalbe i predstavke građana pri Odjelu za stručne i administrativne poslove

(c.) Radenko Nikolić – Pododjel za katastar i pismohranu pri Odjelu za javni registar

(d.) Kasim Delalić – Pododjel za zajedničke poslove pri Odjelu za obrazovanje

(e.) Senahid Ibrišimović – Pododjel za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Odjelu za zdravstvo i ostale usluge

3. Svi zvaničnici Vlade Distrikta, a posebno članovi Odbora za upošljavanje, pridržavat će se striktno svih odredaba Zakona o javnim službenicima i namještenicima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i svih budućih zakona u svezi s tim, a posebice svih odredaba koje se odnose na odabir i upošljavanje javnih službenika. Svako postupanje koje nije sukladno tome imat će za posljedicu to da supervizor za Brčko Distrikta izda nalog da se odgovorne osobe na svim radnim mjestima u Vladi odmah i trajno razriješe dužnosti.

4. Do usvajanja novog zakona kojim će se regulirati upošljavanje javnih službenika, za svaku odluku, bez obzira da li je donese Vlada distrikta ili neki pojedinac iz Vlade, kojom se:

a) otvara natječaj za bilo koje radno mjesto u javnoj službi (bez obzira na to da li će radno mjesto biti popunjeno putem ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o djelu ili nekog drugog ugovora); ili

b) upošljava javni službenik u bilo kom svojstvu (bez obzira da li je to po osnovu običnog ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o djelu ili nekog drugog ugovora);

mora se dobiti prethodna suglasnost supervizora u pisanoj formi ili će ona biti ništavna. Zahtjeve za odobrenje takvih odluka trebalo bi podnijeti Uredu supervizora zajedno sa primjerkom nacrta odluke, a odluka ne može biti potpisana dok se iz Ureda supervizora ne dobije pismo kojim se ona odobrava.

5. Ovaj Nalog supervizora preinačava sve odluke gradonačelnika koje su u suprotnosti sa ovim imenovanjima. Nalog stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Gradonačelnik, Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurali njegovo provođenje.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije