Druga dopuna Naloga supervizora od 8. ožujka 2000. godine o naimenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

Sukladno stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, i Nalog supervizora od 26. svibnja 2000. godine, o naimenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je Dopunom Naloga supervizora o naimenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. svibnja 2000. godine, gospodin Osman Osmanović naimenovan na dužnost šefa Uprave prihoda Distrikta dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući nadalje u vidu da Zakon o Upravi prihoda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta br. 2/01, propisuje da mandat direktora Uprave prihoda Distrikta traje pet (5) godina;

Sa ciljem da se osigura kontinuitet u radu Uprave prihoda Distrikta i jasan zakonski osnov za mandat sadašnjeg direktora;

Ovim nalažem:

Ponovno naimenovanje gospodina Osmana Osmanovića na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta do isteka njegovog petogodišnjeg mandata, počevši od 26. svibnja 2000. godine, što je prvobitni datum njegovog naimenovanja. Dužnost će obnašati do 26. svibnja 2005. godine, i ostvarivati će sva prava koja mu po zakonu pripadaju, te može ponovno biti naimenovan.

Gospodin Osman Osmanović obnašat će svoju dužnost sukladno Statutu i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Skupština i gradonačelnik poduzet će sve radnje, uključivši izmjene i dopune Zakona o Upravi prihoda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, neophodne da se ustanovi transparentan postupak izbora budućih direktora Uprave prihoda Distrikta.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije