Nalog supervizora o izmjeni Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi povjerene stavkom 8, 10, 37 i 38 Konačne arbitražne odluke za Brčko;

Podržavajući Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine o proglašenju stupanja na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Naglašavajući važnost Statuta kao glavnog provedbenog akta Konačne arbitražne odluke za Brčko i osnivačkog akta Brčko Distrikta zasnovanog na načelima vladavine prava, javne uprave i demokratske vlasti;

Unapređujući  učinkovitost i postojeće kriterije stručnosti u Policiji Brčko Distrikta;

Odajući priznanje vlastima Brčko Distrikta za predanost u radu sukladno Statutu i osiguravanje usuglašenosti zakona Brčko Distrikta sa Statutom;

Prihvatajući da je nakon četiri godine implementacije potrebno ažurirati neke odredbe Statuta kako bi se odrazio razvoj događaja u Brčko Distiktu;

Nakon konzultacija sa zastupnicima prijelazne Skupštine, gradonačelnikom i šefovima Odjela prijelazne Vlade kao i sa Policijom Brčko Distrikta;

Ovim nalažem:

1. da sljedeći amandmani na Statut Brčko Distrikta stupe na snagu odmah i da se bez odlaganja objave u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”;

2. da amandmani stupe na snagu danom donošenja ovog Naloga i da prijelazna Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurali njihovu implementaciju.

AMANDMAN br. 1

Članak 22 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

“Članak 22

Uvid u financije

(1)    Zastupnici Skupštine Distrikta (u daljem tekstu: ”zastupnici”), gradonačelnik, šefovi Odjela Vlade, šef i zamjenik šefa Policije, direktor Uprave prihoda Distrikta, direktor Porezne uprave, članovi Pravosudnog povjerenstva, kao i javni zvaničnici koje imenuje gradonačelnik uz suglasnost ili odobrenje Skupštine podnose na uvid  Skupštini Distrikta godišnje financijsko izvješće o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova obitelji, do prvog stupnja srodstva, te o načinima stjecanja istih.

(2)    Sukladno članku 18, financijska izvješća se smatraju javnim dokumentima i Skupština ih daje javnosti na uvid“.

AMANDMAN br.2

Stavak 2 (f) članka 23 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

“(f) Izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Skupštine, gradonačelnika Distrikta, ili davanje suglasnosti na imenovanje zvaničnika sukladno ovom Statutu, Poslovniku o radu i zakonu”;

AMANDMAN br.3

Stavak 2 (h) članka 23 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

“(h) Zvanična procjena rada gradonačelnika, direktora Uprave prihoda Distrikta, direktora Porezne uprave, šefa Policije i drugih zvaničnika koji se imenuju uz suglasnost Skupštine najmanje jednom godišnje na redovitoj sjednici”;

AMANDMAN br.4

Stavak 1 članka 34 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

“ (1) Skupština donosi odluke tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika u slučajevima kada se odluke tiču:

a)      Poslovnika o radu Skupštine;

b)      proračuna Brčko Distrikta;

c)      usvajanja i izmjena zakona Brčko Distrikta;

d)      izbora i razrješenja svih lica koje bira Skupština, izuzev članaka 30 i 55;

e)      suglasnosti koje daje Skupština na imenovanje ili razrješenje zvaničnika sukladno Statutu i zakonu;

f)        prava veta Skupštine na imenovanja šefova Odjela od strane gradonačelnika sukladno članku 48”.

AMANDMAN br.5

Naziv članka 43 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi: “Godišnji proračun Brčko Distrikta”.

AMANDMAN br.6

Posljednja rečenica stavka 2 članka 47 Statuta Brčko Distrikta i spisak Odjela se brišu tako da stavak 2 glasi:

“(2) Gradonačelnik organizira Vladu Distrikta ekonomično i učinkovito u mjeri u kojoj to dopuštaju prihodi Distrikta.  Gradonačelnik izdaje Organizacijski plan u kojem Vladu dijeli na Odjele koji pokrivaju sve funkcije i ovlasti Brčko Distrikta sukladno članku 9” .

AMANDMAN br.7

U stavku 3 članka 50 Statuta Brčko Distrikta riječi “Gradonačelnik imenuje, unapređuje i razrješava sa dužnosti sve javne službenike” se mijenjaju riječima “Gradonačelnik proglašava imenovanja, unapređenja i razrješenja svih javnih službenika”.

AMANDMAN br.8

Članak 52 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

“Članovi Vlade Distrikta, šef Policije i njegov zamjenik, direktor Uprave prihoda Distrikta, direktor Porezne uprave i drugi zvaničnici imenovani uz suglasnost Skupštine  ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata”.

AMANDMAN br.9

Članak 57 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

“(1) Gradonačelnik može dati ostavku ili biti razriješen sa dužnosti od strane Skupštine prije isteka njegovog/njenog mandata samo iz opravdanih razloga, a nakon prijedloga od strane najmanje pet (5) zastupnika.

(2) Vlada Distrikta sa dogradonačelnikom na čelu nastavlja da obavlja svoje dužnosti dok se ne izabere novi gradonačelnik”.

AMANDMAN br.10

Članak 60 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

Policija Distrikta ima šefa Policije i jednog (1) zamjenika.

Šefa Policije imenuje gradonačelnik uz suglasnost Skupštine na osnovu kriterija stručnosti i obvezujuće preporuke neovisnog odbora za izbor kandidata osnovanog sukladno zakonu.

Šef Policije vrši mandat i može biti razriješen sa dužnosti samo iz opravdanog razloga i sukladno zakonu.

Zamjenik šefa Policije se imenuje i razrješava sa dužnosti sukladno Zakonu o Policiji Brčko Distrikta.

 

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije