Nalog supervizora o naimenovanju zastupnika Milana Tomića i Halila Ljuce u prijelaznu Skupštinu Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koja su mi data stavkom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Kao rezultat upražnjenih zastupničkih mjesta u Skupštini nastalih nakon naimenovanja zastupnika Branka Damjanca na funkciju gradonačelnika nalogom supervizora od 3. prosinca 2003. godine i Ahmeta Derviševića na poziciju šefa Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta nalogom supervizora od 18. studenog 2003. godine;

Sa ciljem da se ponovno uspostavi puni sastav prijelazne Skupštine Brčko Distrikta i da se omogući zakonitost i kontinuitet rada Skupštine;

Nakon konzultacija obavljenih sa političkim partijama o kandidatima koje su predložile na upražnjena mjesta u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta;

Ovim nalažem:

1.      naimenovanje Milana Tomića i Halila Ljuce na mjesto zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta.

2.      Milan Tomić i Halil Ljuca imaju mandat da preuzmu funkcije i obnašaju dužnosti sukladno Statutu i zakonima Brčko Distrikta.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko  Distrikta”.

 

Gerhard Sontheim

v.d. supervizora za Brčko

Ured visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije