Nalog supervizora o naimenovanju Ahmeta Derviševića na mjesto šefa Odjela za javnu sigurnost u prijelaznoj Vladi Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koja su mi date prema stavku 37Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavku 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko Distrikta, broj: 8/03) kojim se osniva Odjel za javnu sigurnost u prijelaznoj Vladi Brčko Distrikta;

Sa ciljem da se podrže načela profesionalnosti članova Vlade Distrikta i da se popuni upražnjeno radno mjesto šefa Odjela za javnu sigurnost najboljim kandidatom dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta i dok dužnost ne preuzme izabrana vlada;

Rukovođeni prijedlogom Odbora za izbor kandidata po raspisanom natječaju za gorenavedeno radno mjesto, na čijem je čelu gradonačelnik Brčko Distrikta, da je Ahmet Dervišević najkvalificiraniji kandidat;

Ovim nalažem:

1.      naimenovanje Ahmeta Derviševića na radno mjesto šefa Odjela za javnu sigurnost do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta.

2.      ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Gerhard Sontheim

v.d. supervizora za Brčko

Ured visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije