Nalog supervizora o privatizaciji određene imovine banaka koja se nalazi u Brčko Distriktu

Sukladno ovlastima koja su mi data prema stavku 37 Konačne arbitražne odluke od 5.3.1999. godine;

Nadovezujući se na Okvirni zakon o privatizaciji poduzeća i banaka u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 14/98) koji priznaje pravo entitetima da privatiziraju poduzeća i banke koje nisu u privatnom vlasništvu, a koje se nalaze na njihovim teritorijima;

Podsjećajući da su stavkom 61 Konačne odluke entiteti delegirali Brčko Distriktu sve ovlasti za upravljanje i sukladno stavku 12 Aneksa Brčko Distrikt ima pravo da upravlja imovinom koja nije u privatnom vlasništvu (javnom imovinom) i da istu privatizira uz odobrenje supervizora, sukladno Okvirnom zakonu o privatizaciji u BiH;

Obzirom da Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine od 19.9.2001.godine ne regulira privatizaciju imovine banaka na teritoriju Brčko Distrikta;

Priznavajući da su ekonomske i praktične okolnosti, kao što su nepostojanje regulatorne agencije za banke u Distriktu i postojanje banaka i filijala banaka čiji se rad regulira entitetskim propisima o bankama, uključivši visinu minimalnog kapitala, uslovile da državni kapital banaka koje se nalaze u Brčko Distriktu, a koji bi Brčko Distrikt privatizirao sukladno članku 12 Aneksa Konačne odluke, bude umjesto toga privatiziran od strane entiteta kroz sporazum zaključen sa Brčko Distriktom, uz odobrenje supervizora;

Sa namjerom da se stvori zakonski okvir koji regulira raspolaganje imovinom koja je ostala u vlasništvu Distrikta nakon privatizacije državnog kapitala banaka od strane entiteta;

U cilju  ubrzavanja procesa privatizacije u Brčko Distriktu;

 

Ovim nalažem sljedeće:

1.      Ured za privatizaciju Brčko Distrikta je ovlašten da putem tendera, javne aukcije ili izravne prodaje privatizira imovinu u Brčko Distriktu kojom nije raspolagano tijekom postupka privatizacije, a bila je dio imovine:

I.    banaka koje privatiziraju entiteti;

II.   banaka čiji je državni kapital privatiziran od strane entiteta uz odobrenje supervizora.

2.      Gradonačelnik Brčko Distrikta će u ime Brčko Distrikta, a na osnovu prijedloga Ureda za privatizaciju, zaključiti obvezujuće ugovore o prodaji imovine iz stavka 1 ovog naloga. Ured za privatizaciju vršit će nadzor nad provedbom ugovornih obveza.

3.      Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije