Nalog supervizora o usuglašavanju i zamjeni novih entitetskih zakona u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukladno  ovlastima koje su mi date prema stavku 37 Konačne odluke;

Sukladno stavcima 11 i 36 Konačne odluke i primjenjujući članke 1 i 9 Statuta Brčko Distrikta kojima je osnovan Brčko Distrikt kao jedinica samouprave na koju su entiteti prenijeli svoje ovlasti za upravljanje;

Shodno stavku 39 Konačne odluke kojim se traži usuglašavanje i zamjena entitetskih zakona na teritoriju Brčko Distrikta, sa ciljem da se jedinstveni skup zakona primjenjuje na cijelom teritoriju Distrikta;

Imajući u vidu da je od ožujka 2000. godine, kada je uspostavljen Brčko Distrikt, Skupština Distrikta usvojila značajan broj zakona, a da ovaj broj zakona još uvijek nije potpun;

S obzirom na činjenicu da stavci 8, 11 i 39 Konačne odluke, kao i članak 71 Statuta Brčko Distrikta, predviđaju da se entitetski zakoni nastave primjenjivati na teritoriju Distrikta na odgovarajući način,  do stupnja do kojeg su sukladni Statutu i dok ih ne uskladi Skupština Brčko Distrikta, ili dok to na drugi način ne odredi supervizor;

Imajući u vidu da supervizor mora, prije isteka mandata sukladno stavcima 11 i 39 Konačne odluke, proglasiti da bivša međuentitetska linija razdvajanja u Distriktu nema više pravnog značaja, a da ovo još uvijek nije moguće zbog toga što se veliki broj entitetskih zakona još uvijek primjenjuje sa obje strane bivše međuentitetske linije razdvajanja u Brčko Distriktu;

U cilju  jačanja procesa usklađivanja i zamjene entitetskih zakona u Brčko Distriktu i potpore institucijama Brčko Distrikta u tom pogledu;

Ovim nalažem sljedeće:

1.      da se od sada nijedan novi entitetski zakon, uključivši izmjene postojećih entitetskih zakona, neće više primjenjivati u Brčko Distriktu ukoliko ih Skupština Brčko Distrikta  ne usvoji kao zakon Brčko Distrikta sukladno Konačnoj odluci i Statutu.

2.      da se stavak 1 ovog naloga ne odnosi na entitetske zakone i izmjene entitetskih zakona koji se odnose na mirovine, invalide rata i  borce.

3.      da se ovlašćuju Vlada Brčko Distrikta i druge vladine organizacije i tijela da u svom djelokrugu rada donesu podzakonske akte i propise koji su potrebni za provedbu entitetskih zakona koji se još uvijek  primjenjuju u Brčko Distriktu.

4.      da svaki odjel, ured i služba Vlade Brčko Distrikta, kao i sva druga vladina tijela i organizacije Brčko Distrikta, u svom djelokrugu rada, najkasnije do 5. rujna 2003. godine, pripreme i dostave Pravnoj službi Vlade spisak svih entitetskih zakona koji se još uvijek primjenjuju u Brčko Distriktu. Spisak će kao minimum sadržavati sljedeće:

a.       točan naziv entitetskog  zakona koji se primjenjuje i njegov značaj za rad odgovarajućeg odjela, organizacije, ureda, službe ili tijela, kao i za rad Vlade Brčko Distrikta.

b.      obrazložen prijedlog da li Brčko Distrikt treba u svakom pojedinačnom slučaju usvojiti zakon Federacije BiH ili zakon Republike Srpske kao zakon Brčko Distrikta koji bi se primjenjivao na cijelom teritoriju Brčko Distrikta, ili usvojiti novi zakon koji bi zamijenio oba ova zakona.

5.      Gradonačelnik će mom uredu i Skupštini Brčko Distrikta najkasnije do 30. listopada 2003. godine dostaviti primjerak ovog kompletnog spiska.

6.      Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije