Nalog supervizora o javnoj dražbi i restruktuiranju u postupku privatizacije poduzeća u Brčko Distriktu BiH

Sukladno stavcima 37. i 43. Konačne Arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavku 12. Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Nadovezujući se  na Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. rujna 2001. godine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 11/01);

Nakon neuspješnog javnog tendera za prodaju državnog kapitala poduzeća koja se privatiziraju u Brčko Distriktu sukladno gorepomenutom Nalogu supervizora, te sukladno Dopuni naloga supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 24. travnja 2002. godine  („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 5/02) i Nalogu supervizora o izuzimanju vjerskih objekata i groblja iz imovine poduzeća koja se privatizuju u Brčko Distriktu BiH od 18. studenog 2002. godine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 17/02);

Imajući u vidu da se kapital može prodati i putem javne dražbe uz ista jamstva da će postupak biti transparentan i da u nekim slučajevima može biti profitabilnije i ekonomičnije za Brčko Distrikt da se restruktuiranje poduzeća koja se privatiziraju izvrši prije njihove prodaje, bilo putem javnog tendera ili javne dražbe;

S ciljem da se unaprijedi proces privatizacije u Brčko Distriktu i da se Uredu za privatizaciju osiguraju pravna sredstva neophodna za izvršavanje zadataka;

Ovim nalažem:

  1. da se u stavku 2. točka III Naloga supervizora od 19. rujna 2001. godine iza riječi “tendera” dodaju riječi “ili javne dražbe”;
  2. da se u stavku 2. Naloga supervizora od 19. rujna 2001. godine, iza točke III doda nova točka IV, koja glasi:

“Ako Ured za privatizaciju procijeni da se kapital poduzeća koje se privatizuje sukladno ovom stavku ne može uspješno prodati za gotovinu putem tendera ili javne dražbe, Ured za privatizaciju može restrukturirati poduzeće i prodati ga za gotovinu sukladno točki III ovog stavka i/ili za gotovinu prodati imovinu poduzeća putem javne dražbe. Restrukturiranje podrazumijeva statusne i/ili organizacione promjene, poravnanje iz dužničko-povjerilačkih odnosa i druge promjene koje omogućuju prodaju kapitala ili imovine poduzeća koja se privatiziraju”.

  1. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog naloga, Ured za privatizaciju donijet će propise potrebne za njegovo provođenje.
  2. Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije