Nalog supervizora o imenovanju gospodina Milenka Miličevića na radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta

Sukladno stavku 36(d), 37 i 39 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavku 6 Aneksa od 18. kolovoza 1999.godine;

U smislu članka 34 i 60 Statuta Brčko Distrikta;

Pozivajući se na ostavku gospodina Dušana Kokanovića na radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta od 12. oktobra 2002.godine;

Nakon preporuka Operativnih snaga međunarodne policije Ujedinjenih naroda da se izmijeni Zakon o Policiji Brčko Distrikta i da se depolitizira radno mjesto šefa Policije, kao što je učinjeno u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine;

Na temelju činjenice da je Neovisni odbor za razmatranje prijava i izbor kandidata osnovan sukladno preporukama Operativnih snaga međunarodne policije Ujedinjenih naroda i da je zaključio da je gospodin Milenko Miličević najuspješniji kandidat za radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta;

Kao rezultat neuspjeha prijelazne Skupštine Brčko Distrikta da, na zasjedanju 7. veljače 2003. godine, tropetinskom većinom, koja je potrebna prema Statutu Brčko Distrikta, izglasa imenovanje gospodina Milenka Miličevića na radno mjsto šefa Policije, nakon neutemeljenih tvrdnji i optužbi protiv kandidata;

Nakon potvrde Neovisnog odbora za razmatranje prijava i izbor kandidata da je gospodin Milenko Miličević i dalje najkvalificiraniji kandidat, i odbijanja njegovih članova da kompromitiraju svoju neovisnu i profesionalnu odluku predlaganjem drugog kandidata Skupštini Distrikta;

Sa ciljem depolitiziranja Policije Brčko Distrikta i jačanja profesionalizma njezinih pripadnika;

Ovim imenujem gospodina Milenka Miličevića na radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta.

Mandat novog šefa Policije bit će četiri godine od dana izdavanja ovog naloga, a radni zadaci bit će određeni sukladno Zakonu o Policiji, koji je izmijenjen 7. februara 2003. godine.

Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije