Nalog supervizora o izuzeću vjerskih objekata i groblja iz imovine poduzeća koja se privatiziraju u Brčko Distriktu BiH

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavku 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. rujna 2001. godine i Dopunu naloga od 24. travnja 2002. godine;

S obzirom na činjenicu da je utvrđeno da se vjerski objekti i groblja nalaze na imovini poduzeća koja privatizira Brčko Distrikt;

Ovim nalažem da se Dopuna naloga o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 24. travnja 2002. godine mijenja dodavanjem novog članka 3A koji glasi:

Članak 3A

Izuzeće

1.      Ured za privatizaciju izuzima iz spiska imovine poduzeća koja se privatiziraju sve vjerske objekte i groblja koja se nalaze na imovini ovih poduzeća zajedno sa zemljištem koje je neophodno radi prilaza istim i redovite uporabe vjerskih objekata i groblja, kako to odredi Ured za privatizaciju.

2.      U smislu ovog članka,

(a)    Vjerski objekat je crkva, džamija ili sinagoga ili bilo koji drugi objekat koji koristi vjerska zajednica prvenstveno za obavljanje službe ili molitve, ili koji je korišten kao takav. Tu ne spadaju objekti koji su potpuno uništeni osim ako nisu obuhvaćeni Zakonom o primjeni odluke Aneksa 8 Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 2/02).

(b)   Groblje je zemljišna parcela gdje se sahranjuju posmrtni ostaci, ali ne uključuje zemljište sa kojeg su uklonjeni svi posmrtni ostaci za koje se znalo.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije