NALOG SUPERVIZORA O NAČINU KORIŠTENJA MARKOVIĆEVIH DIONICA U PROCESU PRIVATIZACIJE U BRČKO DISTRIKTU

Sukladno stavcima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine, i stavkom 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Unapređujući  Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. rujna 2001. godine;

Podsjećajući da  prema uvjetima Naloga supervizora od 19. rujna 2001. godine, kapital poduzeća koja se privatiziraju stečen na temelju Zakona o društvenom kapitalu („Službeni list SFRJ” 84/89 i 46/90 i RBiH 2/92) i Zakona o isplati osobnih dohodaka, sredstava za neposrednu zajedničku potrošnju i sredstava za ishranu radnika tijekom rada („Službeni list SFRJ” 37/90 i 84/90), takozvane Markovićeve dionice, neće biti predmet privatizacije.

 

Ovim nalažem slijedeće:

U vrijeme transformisanja privatiziranog poduzeća Ured za privatizaciju Brčko Distrikta osigurat će da se Markovićeve dionice, u smislu Zakona o društvenom kapitalu („Službeni list SFRJ 84/89 i 46/90) i Zakona o isplati osobnih dohodaka, sredstava za neposrednu zajedničku potrošnju i sredstava za ishranu radnika tijekom rada („Službeni list SFRJ” 37/90 i 84/90) prikazane u sudskom registru za poduzeća Brčko Distrikta, konvertuju u ekvivalentne dionice u privatiziranim poduzećima i da se konvertovane ekvivalentne dionice zakonski prenesu na zakonite vlasnike Markovićevih dionica.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije