Dopuna Naloga supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukladno člancima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine i članku 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. rujna 2001. godine;

Podsjećajući da Objedinjavajući nalog supervizora o privatizaciji u Brčko Distriktu BiH od 28. kolovoza 2001. godine propisuje da sve radnje koje su entiteti poduzeli glede privatizacije državnih ili društvenih poduzeća ili druge takve imovine koja se nalazi u Brčko Distriktu nemaju i neće imati pravnu snagu, osim ako ih ne odobri supervizor;

Imajući u vidu da (i) široko rasprostranjena praksa u BiH glede hipoteka, ili tomu slično, zasnovanim u cilju osiguravanja vanjskih dugova/kredita nastalih prije travnja 1992. godine (u smislu Zakona o vanjskom dugu BiH (Službeni glasnik BiH, 1/97)) nije takva da se ovi tereti prenose na investitore tijekom procesa privatizacije; i (ii) da ovi tereti mogu onemogućiti privatizaciju potencijalno održivih poduzeća u Brčko Distriktu i time dovesti do prinudne likvidacije tih poduzeća;

S ciljem da se (i) uskladi pristup Brčko Distrikta sa široko rasprostranjenom praksom u BiH glede hipoteka zasnovanih u cilju osiguravanja vanjskih dugova/kredita nastalih prije travnja 1992. godine; i (ii) osigura da potencijalno održiva poduzeća ne budu prinudno likvidirana zbog postojanja ovih tereta u javnim registrima i (iii) osiguravanja mehanizma Uredu za privatizaciju Brčko Distrikta za korištenje početnih bilansa stanja koji su napravljeni i revidirani sukladno zakonima entiteta; i (iv) generalno unaprijedi proces privatizacije u Brčko Distriktu time što će se Uredu za privatizaciju osigurati pravna sredstva koja su potrebna da bi izvršio svoje zadatke.

 

Ovim nalažem:

Članak 1

Korištenje entitetskih bilansa stanja

  1. Da bi se ispunili uvjeti navedeni u članku 2 ovog naloga, podaci iz aktivnih podbilansa početnih bilansa stanja (u smislu odgovarajućih zakona entiteta) se mogu, u cilju privatizacije poduzeća, koristiti od strane Ureda za privatizaciju Brčko Distrikta kao relevantni i primjenjivi financijski podaci koji se odnose na ova poduzeća (“podaci”).

Članak 2

Ispunjavanje uvjeta za korištenje podataka

2.1 Podaci moraju biti pripremljeni i odobreni sukladno primjenjivim zakonima, pravilima, uredbama i propisima ili:

2.1.1 Republike Srpske (uključivši Zakon o početnom bilansu stanja Republike Srpske (Službeni glasnik RS, 24/98)), ili

2.1.2. Federacije BiH, uključivši Zakon o početnom bilansu stanja Federacije BiH (Službeni glasnik Federacije BiH, 27/97) i Uredbu o metodologiji pripreme i izrade početnog bilansa stanja poduzeća za privatizaciju Federacije BiH (Službeni glasnik Federacije BiH, 10/98 i 26/98).

2.2 Ured za privatizaciju Brčko Distrikta može koristiti podatke u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa primjenjivim zakonima, pravilima i propisima Brčko Distrikta.

2.3 Prilikom korištenja podataka, Ured za privatizaciju Brčko Distrikta osigurat će da aktivni podbilansi početnih bilansa stanja budu odobreni od strane odgovarajućeg organa bilo kojeg entiteta i da imaju zvaničnu oznaku, pečat ili ovjeru koji mogu biti zahtijevani odgovarajućim entitetskim zakonima.

2.4 Prilikom korištenja podataka iz aktivnih podbilansa početnih bilansa stanja Ured za privatizaciju Brčko Distrikta osigurat će da podaci ne uključuju imovinu (ili obveze glede te imovine, ukoliko takve obveze postoje) koja nije u vlasništvu ili fizičkoj kontroli Brčko Distrikta. Ako podaci uključuju bilo kakvu imovinu (ili obveze glede te imovine, ukoliko takve obveze postoje) koja nije ni u vlasništvu niti fizičkoj kontroli Brčko Distrikta, Ured za privatizaciju Brčko Distrikta osigurat će da se ažurirani bilansi stanja (predviđeni člankom 3 ovoga naloga) revidiraju tako da isključe ovakvu imovinu (ili obveze glede te imovine, ukoliko takve obveze postoje) koja se ne nalazi u Brčko Distriktu.

Članak 3

Ažurirani bilans stanja

3. Ured za privatizaciju Brčko Distrikta omogućit će da se podaci u aktivnim podbilansima početnih bilansa stanja ažuriraju prije potpune i kompletne privatizacije poduzeća na koje se odnose (“ažurirani podaci”). Ažurirani podaci prikazivat će sve promjene financijskog stanja poduzeća, uključivši njihovu imovinu i obveze od datuma kada je odgovarajući organ entiteta odobrio početni bilans stanja, koji se koristi sukladno članku 1 ovoga naloga. Ured za privatizaciju Brčko Distrikta osigurat će da se tijekom pripreme revidiranih podataka primjenjuju odgovarajuća i prihvatljiva računovodstvena načela i standardi.

Članak 4

Vrijednosti isključene iz privatizacije

4. Vrijednosti u neutralnim i pasivnim podbilansima početnih bilansa stanja poduzeća nisu predmet privatizacije, i sukladno odredbama Zakona o vanjskom dugu BiH (Službeni glasnik BiH, 1/97) i entitetskim zakonima donešenim u cilju provedbe ovoga zakona, Ured za privatizaciju osigurat će da obveze za vanjske dugove/kredite koji su nastali prije 31. ožujka 1992. godine i obveze za garancije date stranim bankama do 31. ožujka 1992. budu pasivni podbilansi u početnim bilansima stanja i da nisu predmet privatizacije u Brčko Distriktu.

Članak 5

Ovlasti za brisanje hipoteka i drugih tereta

5. Sve hipoteke ili njima slično, koje su utemeljene da bi se osigurali vanjski dugovi/krediti nastali prije travnja 1992. godine i koje su trenutačno registrirane nad imovinom javnih poduzeća sa sjedištem u Brčkom ili nad javnom imovinom, neće biti predmetom privatizacije. Da bi se olakšao proces privatizacije i program ovih poduzeća, ove hipoteke i njima slično bit će izbrisane iz zemljišnih knjiga Brčko Distrikta sukladno proceduri navedenoj u člancima 6 do 9 ovog naloga.

Članak 6

Izdavanje brisovne dozvole od strane Ureda za privatizaciju Brčko Distrikta

6. Ukoliko Ured za privatizaciju Brčko Distrikta prihvati da je hipoteka ili druga vrsta tereta registriranog nad poduzećem u Brčkom koje je predmet privatizacije, jest hipoteka ili teret zasnovan da osigura vanjske dugove/kredite nastale prije travnja 1992. godine, Ured će poduzeću na koje se hipoteka odnosi izdati dozvolu za brisanje hipoteke ili tereta glede vanjskih dugova/kredita nastalih prije 1992. godine (” brisovna dozvola”).

Članak 7

Sadržaj brisovne dozvole i pratećih dokumenata

7. Brisovna dozvola:

7.1. navodi osnov za izdavanje dozvole za brisanje hipoteke ili tereta;

7.2. ima zvaničnu oznaku ili pečat Ureda za privatizaciju Brčko Distrikta;

7.3. se izdaje u 3 (tri) originalna primjerka od kojih će se dva dati poduzeću na koje se odnosi, a Ured za privatizaciju zadržat će jedan original za svoju arhivu;

7.4. bit će potpisana od strane direktora Ureda za privatizaciju;

  1. utvrdit će hipoteku ili teret na koje se odnosi (i uključiti pojedinosti o nositelju hipoteke ili korisniku hipoteke);
  2. uz brisovnu dozvolu se prilažu (i) ovjereni izvodi iz zemljišnih knjiga ili drugog

javnog registra koji ukazuju na hipoteku; i (ii) imovina na koju se ona odnosi;

i (iii) sve odluke poduzeća o hipoteci i dokumenti koji pokazuju iznos dugova/kredita osiguranih hipotekom;

Članak 8

Obveza da se osigura da hipoteka ulazi u okvir ovoga naloga

  1. Ured za privatizaciju Brčko Distrikta imat će prilikom izdavanja brisovne dozvole obvezu osigurati da su hipoteke ili tereti čije brisanje dozvola nalaže (na osnovu ovoga naloga) nesporno i zasigurno hipoteke koje su zasnovane da bi se osigurali strani dugovi/krediti iz perioda prije travnja 1992. godine.

Članak 9

Podnošenje zahtjeva za brisanje sudu

  1. Nakon izdavanja brisovne dozvole, poduzeće na koje se ona odnosi podnijet će zahtjev sudu radi brisanja hipoteke ili drugih odnosnih tereta. Prilikom podnošenja zahtjeva poduzeće će sudu dostaviti jedan originalni primjerak brisovne dozvole zajedno sa svim drugim dokumentima koji su prema važećim zakonima potrebni da se izbriše takva hipoteka ili teret.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije