Nalog supervizora o integriranoj administraciji u Brčko Distriktu

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. i članka 3 Aneksa Konačne arbitražne odluke od 18. kolovoza 1999. godine koji ovlašćuju supervizora da ukine administrativna tijela koja postoje u Brčko Distriktu i objedini ih u integriranu administraciju;

Unapređujući Nalog supervizora o naimenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 8. ožujka 2000. godine;

Sukladno stavku 9 Konačne odluke i članku 1 (2) Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnosti Distrikta rezultat su delegiranja Vladi Brčko Distrikta svih nadležnosti koje su prethodno vršili entiteti i tri općinske vlade.

Imajući na umu stavak 7 Sporazuma o provedbi entitetskih obveza iz Konačne arbitražne odluke za Brčko, potpisanog od strane entiteta 24. listopada 2001. godine, koji predviđa obvezu entiteta da naprave plan preraspoređivanja ili davanja beneficija (npr. otpremnine, prijevremeni odlazak u mirovinu, obuku ili zapošljavanje na drugom radnom mjestu) za zaposlene u javnom sektoru koji su bili zaposleni u administrativnim tijelima koje je naslijedio Brčko Distrikt, a koji nisu zaposleni u integriranu adminstraciju Brčko Distrikta, uključivši isplaćivanje otpremnina od 350 KM u trajanju od 6 mjeseci i odgovarajuće doprinose za socijalnu skrb za svakog od gore pomenutih djelatnika;

Nakon provedenog javnog konkursa za radna mjesta u integriranoj administraciji Brčko Distrikta što ga je provela Vlada Brčko Distrikta sukladno članku 21 Statuta i naputcima mog Ureda;

Ovim izdajem sljedeći Nalog:

1.      31. listopada 2001. godine, prestat će postojati sva entitetska administrativna tijela čije su nadležnosti prenesene na Brčko Distrikt, kao i radna mjesta u njima.

2.      Zaposleni u javnom sektoru gore pomenutih tijela koji nisu zaposleni u integriranoj administraciji Brčko Distrikta imat će pravo:

a)      primati plaće i odgovarajuće doprinose za socijalnu skrb do 31. listopada 2001. godine, sukladno proračunu Brčko Distrikta;

b)      primati otpremnine i odgovarajuće doprinose za socijalnu skrb u periodu od 1. studenog 2001. godine do 31. prosinca 2001. godine, kako je to određeno u proračunu Brčko Distrikta;

c)      od 1. siječnja 2002. godine, primati sve benificije predviđene stavkom 7 Sporazuma o provedbi entitetskih obveza iz Konačne arbitražne odluke za Brčko, potpisanim 24. listopada 2001. godine.

3.      Integrirana administracija Brčko Distrikta bit će organizirana sukladno Organizacijskom planu uprave Brčko Distrikta kako je to određeno u člancima 9 (16) i 23 (3) Zakona o izvršnoj vlasti Distrikta i proračunom  Brčko Distrikta.

4.      Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije