Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH

U sukladnosti sa člancima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, koji predviđaju jačanje ovlasti supervizora uspostavljenih Odlukom i obvezu entiteta da ”bez odlaganja” implementiraju svaki Nalog koji pri korištenju svojih ovlasti izda supervizor;

Unapređujući stavak 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine, koji osigurava pravo Brčko Distriktu da upravlja javnom imovinom, te istu privatizira uz suglasnost supervizora i u sukladnosti sa Okvirnim zakonom o privatizaciji Bosne i Hercegovine;

Slijedeći naloge supervizora o privatizaciji od 4. prosinca 1997. godine, i 26. lipnja 1999. godine, te objedinjavajući Nalog o privatizaciji od 14. kolovoza 2001. godine, kojima se zabranjuje privatizacija u Brčko Distriktu, osim uz odobrenje supervizora;

Ponavljajući da se kao rezultat prethodno navedenih Naloga, entitetski zakoni i propisi o privatizaciji nisu primjenjivali i neće se primjenjivati u Brčko Distriktu;

Podsjećajući na to da entiteti nisu postigli sporazum u svezi sa upotrebom certifikata i vaučera u procesu privatizacije u Brčko Distriktu i da je to dovelo u bezizlaznu situaciju Skupštinu Brčko Distrikta pri usvajanju nacrta Zakona o privatizaciji strateških poduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Smatrajući da je privatizacija kritičan korak naprijed koji je hitno potreban za gospodarski razvoj Brčko Distrikta i da privatizacija mora biti provedena na način koji je transparentan i otvoren za sve;

Ovim izdajem Nalog kojim se:

 1. Uspostavlja Ured za privatizaciju u okviru Vlade Brčko Distrikta koji će provesti privatizaciju u Brčko Distriktu. Šef Ureda za privatizaciju bit će imenovan od strane supervizora i podnosit će izvješća izravno gradonačelniku Brčko Distrikta. Vlada Brčko Distrikta osigurat će svu kadrovsku i administrativnu pomoć koja je Uredu za privatizaciju neophodna za obavljanje posla.
 2. Ured za privatizaciju će, uz moje konačno odobrenje, odrediti poduzeća čiji će državni kapital biti privatiziran od strane Brčko Distrikta i izdati pravila tenderskog postupka u sukladnosti sa sljedećim načelima:
 1.                        I.            Vrijednost stanova neće biti uključena u kapital poduzeća koja će biti privatizirana od strane Brčko Distrikta i bit će predmet posebnog pravnog okvira za privatizaciju.
 2.                     II.            Kapital poduzeća koja se privatiziraju, koji je stečen na temelju Zakona o društvenom kapitalu (”Službeni list SFRJ” 84/89 i 46/90; ”Službeni list R BiH” 2/92) i Zakona o isplati osobnih dohodaka (”Službeni list SFRJ” 37/90 i 84/90), takozvane Markovićeve dionice, neće biti predmetom privatizacije.
 3.                  III.            Vrijednost do šezdeset sedam procenata (67%) ukupnog kapitala poduzeća koja će biti privatizirana od strane Brčko Distrikta prodat će se za gotovinu putem tendera. Nakon što se isključi kapital iz stavka (II), preostali dio kapitala ostat će imovina Brčko Distrikta sve dotle dok se ne postigne sporazum između entiteta i Brčko Distrikta po pitanju uporabe vaučera i certifikata u procesu privatizacije ili dok se ne usvoji zakon Brčko Distrikta koji regulira njihovu uporabu.

 

 1. Ured za privatizaciju usvojit će sva pravila i propise neophodne za okončanje procesa privatizacije u sukladnosti sa ovim Nalogom.
 2. Svi direktori, članovi Upravnih odbora i uposlenici u poduzećima koja privatizira Brčko Distrikt dužni su u potpunosti surađivati i poštivati sve zahtjeve ili instrukcije Ureda za privatizaciju kako bi se uspješno okončao proces privatizacije.
 3. Nijedno poduzeće koje privatizira Brčko Distrikt neće sklopiti nikakav ugovor ili transakciju u svezi sa prodajom, zakupom, iznajmljivanjem, hipotekom ili kupovinom imovine ili opreme, kreditom, opterećenjem, zalogom ili slično, bez prethodnog izričitog odobrenja Ureda za privatizaciju.
 4. Osniva se Povjerenstvo za tendere koje će ocjenjivati rezultate tenderskog postupka, a činit će ga šef Ureda za privatizaciju, predstavnik organizacije Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, kojeg će imenovati supervizor, i šef Odjela za urbanizam i gospodarski razvoj u Vladi Brčko Distrikta.
 5. Gradonačelnik Brčko Distrikta će u ime Brčko Distrikta sklapati obvezujuće ugovore za prodaju kapitala poduzeća u procesu privatizacije, na temelju odluke Povjerenstva za tendere. Ured za privatizaciju nadgledat će poštivanje ugovora.
 6. Sredstva ostvarena privatizacijom koristit će se za pokrivanje troškova Ureda za privatizaciju. Ostatak sredstava koristit će se za financiranje gospodarskog razvoja i otvaranje novih radnih mjesta u Distriktu.
 7. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Henry L. Clarke
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije