Objedinjavajući Nalog supervizora o privatizaciji

U sukladnosti sa stavcima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 12 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Unapređujući Nalog supervizora o privatizaciji od 4. prosinca 1997. godine i dopunski Nalog supervizora o privatizaciji od 26. lipnja 1999. godine kojima se zabranjuje privatizacija u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da drugi gore pomenuti Nalog navodi da: „Sve transakcije koje krše moj Nalog iz prosinca 1997. godine, kao ovaj Nalog, kojima je možda preneseno vlasništvo bilo koje od gore pomente imovine, su nevažeće”;

Ponavljajući da se kao rezultat gore pomenutih naloga, odredbe i zakoni o privatizaciji entiteta, Republike Srpske od 4. prosinca 1997. godine, a od 26. lipnja 1999. godine Federacije Bosne i Hercegovine, nisu se primjenjivali i neće se primjenjivati u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu načela programa privatizacije Brčko Distrikta, koji je dogovoren između Ekonomske radne skupine i Međunarodne savjetodavne skupine za privatizaciju, a koji je naveden u pismu koje je supervizor uputio 31. siječnja 2001. godine premijerima entiteta;

Kao rezultat toga što je Republika Srpska izvršila privatizaciju poduzeća koja se nalaze u Brčko Distriktu, stalno i flagrantno kršeći odredbe Konačne odluke koje se odnose na javnu imovinu, naloge supervizora o privatizaciji i program privatizacije Brčko Distrikta;

Pozivajući se na moje pismo od 26. srpnja 2001. godine upućeno premijeru Republike Srpske u kojemu sam od njega zahtijevao da naredi Direkciji za privatizaciju Republike Srpske da odmah obustavi sve aktivnosti vezane za sva poduzeća koja se nalaze u Brčko Distriktu dok svi aspekti suradnje u procesu privatizacije ne budu dogovoreni sa mojim Uredom;

Zaključujući da aktivnosti Republike Srpske glede privatizacije u Brčko Distriktu ugrožavaju interese stanovnika Brčko Distrikta i da je energična, uspješna i transparentna privatizacija neophodna za zdravu ekonomiju Brčko Distrikta i Bosne i Hercegovine;

Ovim izdajem sljedeći objedinjavajući Nalog:

Gore pomenuti Nalog supervizora o privatizaciji od 4. prosinca 1997. godine, kao i gore pomenuti dopunski Nalog supervizora o privatizaciji od 26. lipnja 1999. godine se ovim objedinjuju u ovaj Nalog koji ima punu pravnu snagu.

Sve radnje koje su agencije za privatizaciju u entitetima poduzele do datuma navedenih u prethodnom paragrafu u svezi sa privatizacijom javnih, državnih ili društvenih poduzeća ili druge takve imovine koja se nalazi u Brčko Distriktu nemaju i neće imati pravni temelj glede prijenosa vlasništva ili glede drugih pravnih temelja, osim do stupnja do kojeg te radnje mogu biti izričito potvrđene i pismenim putem odobrene sa moje strane poslije datuma izdavanja ovog objedinjavajućeg Naloga.

Dok se ne usvoji Zakon o privatizaciji Brčko Distrikta, javna, državna ili društvena preduzeća kao i ostala takva imovina koja se nalazi u Brčko Distriktu ostat će imovina Brčko Distrikta, a prijenos vlasništva nad tom imovinom se uopće ne može izvršiti dok ja za to ne dam izričito pismeno odobrenje.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Henry L. Clarke
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije