Nalog supervizora o nametanju Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U sukladnosti sa člancima 11, 37 i 39 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 5 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine koji supervizoru daju ovlast da uskladi zakonodavstvo entiteta u oblasti Distrikta;

Unapređujući stavak 11 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine koji nalaže supervizoru da integrira sustav obrazovanja u Distriktu;

Imajući u vidu konzultacije sa entitetima vođene po pitanju integracije sustava obrazovanja u Brčko Distriktu, uključivši konzultacije obavljene u Sarajevu 5. lipnja 2001. godine i Banjaluci 15. svibnja 2001. godine;

Shvaćajući važnost uspostave integriranog multietničkog sustava obrazovanja za budućnost i interese stanovništva Brčko Distrikta;

Zbog neuspjeha Skupštine Brčko Distrikta da usvoji Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 27. lipnja 2001. godine,

Ovim nalažem da:

  1. Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji slijedi, stupa na snagu na dan izdavanja ovog Naloga. Skupština Brčko Distrikta može ubuduće ovaj Zakon mijenjati u sukladnosti sa postupkom definiranim u Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Poslovniku Skupštine Distrikta.
  2. Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine osigura da se svi propisi Brčko Distrikta u potpunosti usuglase sa Zakonom o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
  3. Nastavni plan i program entiteta neće se više primjenjivati u školama koje se financiraju iz proračuna Brčko Distrikta. U Brčko Distriktu će se primjenjivati usuglašeni nastavni plan i program koji su napravili Odbor za kvalitetno osnovno obrazovanje i Kolegij za obrazovanje u srednjim školama, a koji se može mijenjati u sukladnosti sa člankom 112 Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
  4. Ovaj Nalog bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Henry L. Clarke
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije