Nalog o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, u sukladnosti sa svojim ovlastima, prema Odluci o Privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997. godine, izdajem sljedeći Nalog:

 

U članku VII.I.B(3) Odluke se predviđa da supervizor treba da koordinira sa UN IPTF-om da bi se osigurale službe sa ciljem da se osigura da nadležne vlasti preuzmu normalne demokratske policijske funkcije i službe za zaštitu svih građana Bosne i Hercegovine u ovom području. Članak VII.I.B(5) Odluke predviđa da supervizor treba da izdaje odgovarajuće propise i naloge, za unapređenje demokratske vlade i multietničke uprave u Brčkom. U Zaključcima predsjedavajućeg na Konferenciji o provedbi u Brčkom od 7. ožujka 1997. godine, i Političkoj deklaraciji Ministarske konferencije Upravnog odbora održane u Sintri 30. svibnja 1997. godine, navodi se da će se uspostava nove multietničke uprave u ovom području, uključivši policiju, temeljiti na općinskim izborima zakazanim za 13. i 14. rujna 1997. godine, uključivši i sastav registra birača.

 

U sukladnosti sa ovim odlukama, multietnička policija u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj će se formirati do 31. prosinca 1997. godine. Pri formiranju policije, primjenjivat će se sljedeća načela i odredbe:

 

1. Pozdravljajući prijedlog vlasti Republike Srpske, policija sa područja pod supervizijom počet će restrukturiranje 23-24. listopada 1997. godine sukladno «Načelima restrukturiranja policije u Republici Srpskoj», od 16. rujna 1997. godine. Međutim, rješenja navedena u stavcima 2., 3. i 4. ovog Naloga, uviđaju posebne okolnosti koje se odnose na područje pod supervizijom.

 

2. Supervizor će, uz konzultacije sa UN IPTF-om, odrediti ukupan broj policajaca koji mogu raditi u području pod supervizijom, imajući na umu da će se ovaj Nalog i proces restruktuiranja primijeniti na svo osoblje koje radi u području pod supervizijom, a koje vrši policijske funkcije ili koje ima ovlasti za provedbu zakona, bez obzira da li se nazivaju policijom, u sukladnosti sa stavkom 4. «Načela restrukturiranja policije u Republici Srpskoj» od 16. rujna 1997. godine. Snage specijalne policije, koje podliježu kontroli SFOR-a, sukladno Aneksu 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir, i dodatnim instrukcijama komandanta SFOR-a Specijalnoj policiji, datiranim 15. kolovoza 1997. godine, neće više biti stacionirane unutar područja pod supervizijom i prestat će djelovati u istom, počevši od 31. prosinca 1997. godine, osim ako ih u pojedinim slučajevima SFOR za to ne ovlasti. Nadalje, rezervne policijske snage prestat će da funkcioniraju u području pod supervizijom od dana izdavanja ovog Naloga.

 

3. Šef policije u općini Brčko imat će dva zamjenika. Sva tri policijska zvaničnika bit će različite nacionalnosti. Šef policije bit će izabran iz naroda koji ima najveći broj građana koji fizički borave u području pod supervizijom. Šef policije i njegovi/njeni zamjenici bit će izabrani dvotrećinskom većinom od ukupnog broja odbornika u Skupštini općine, na njenoj osnivačkoj sjednici, najkasnije 30 dana nakon tehničke potvrde općinskih izbora od 13. i 14. rujna 1997. godine. Ako Skupština općine ne izabere šefa policije i njegove/njene zamjenike u datom roku, supervizor će, nakon konzultacija sa UN IPTF-om, izvršiti imenovanja.

 

4. Sastav policijskih snaga, definiran u stavku 2. ovog Naloga, odražava sastav stanovništva zasnovanog na registru birača i kao odraz rezultata općinskih izbora od 13. i 14. rujna 1997. godine. Supervizor će na vrijeme izvijestiti strane o točnoj proporciji koja će činiti osnov za sastav multietničke policije u Brčkom. U tu svrhu će šef policije i njegovi/njeni zamjenici, u suradnji sa UN IPTF-om i uz pristanak UN IPTFa, utvrditi kadrovski plan policijskih snaga za Brčko, uključivši detaljan opis poslova šefa policije i njegovih/njenih zamjenika i dostaviti ga supervizoru najkasnije 30 dana nakon njihovog imenovanja. Ako šef policije i njegovi/njeni zamjenici ne budu u stanju utvrditi kadrovski plan, to će učiniti supervizor nakon konzultacija sa UN IPTFom.

 

5. UN IPTF će završiti potvrđivanje policijskog osoblja u području pod supervizijom najkasnije do 31. prosinca 1997. godine. Svo policijsko osoblje, definirano u stavku 2. ovog Naloga, koje nije potvrđeno, smatrat će se neovlaštenim policijskim snagama i tim slučajevima će se baviti SFOR u sukladnosti sa svojim mandatom. Supervizor će, u konzultacijama sa UN IPTF-om, pratiti i procjenjivati restrukturiranje policije u području pod supervizijom i prema tome izvješćivati Arbitražni tribunal za Brčko o učinkovitosti i napretku.

 

6. Policija u Brčkom smjesta treba poduzeti neophodne mjere da smjesti osoblje UN IPTF-a u policijske postaje u Brčkom. Policija u Brčkom će do 23. listopada smjestiti osoblje UN IPTF-a u policijske postaje u Brčkom u sukladnosti sa planom za smještanje na zajedničke lokacije sačinjenim od strane UN IPTF-a.

 

Nepridržavanje ovog Naloga predstavljat će značajno kršenje obveza koje su Strane preuzele prema Arbitražnoj odluci.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Brčko, 13. listopada 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije